Ouderbijdrage
Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt 30 euro per jaar. Op basis van de totaal ontvangen ouderbijdragen bepalen wij het aantal en de aard van de activiteiten die we dat schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de MR wordt (conform artikel 24a van de WVO) vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage.
Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten zoals buitenlandse reizen. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en per activiteit worden betaald. Bij te weinig animo kan de school besluiten om de activiteit te annuleren.

Kluisjes
          

Voor de leerlingen van onze school stellen we kluisjes beschikbaar om een zo goed mogelijke bescherming van persoonlijke eigendommen te kunnen waarborgen. Iedere leerling is er verantwoordelijk voor dat kluisjes aan het einde van ieder schooljaar leeg, schoon en in de oorspronkelijke (goede) staat worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is, kan de toegang tot de kluisjes in het nieuwe schooljaar worden ontzegd. Bij vormen van moedwillige beschadiging c.q. vandalisme kan eveneens het gebruik van de kluisjes ontzegd worden en kan een plicht tot schadevergoeding ontstaan. Bij het verlies van de sleutel worden eveneens kosten in rekening gebracht. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal.

Schoolpas
Aan het begin van het schooljaar wordt gratis een schoolpas ter beschikking gesteld, die o.a. gebruikt kan worden voor het printen en kopiëren op school, de toegang tot kluisjes etc. Bij verlies van een pas zal € 5,- in rekening worden gebracht voor de aanvraag van een nieuwe schoolpas. Aan het begin van het schooljaar wordt op de schoolpas gratis een kopieer- en printtegoed van € 7,50 geactiveerd. Wanneer leerlingen dit saldo voor het einde van het schooljaar hebben verbruikt, dan kan tegen betaling van € 7,50 het tegoed worden opgewaardeerd .

Activiteiten en faciliteiten
Ons beleid is er natuurlijk op gericht dat wij de ouderbijdrage(n) voor de diverse activiteiten zo laag mogelijk houden. In verband met de onzekerheden door de COVID-19 crisis kunnen wij u op dit moment nog geen definitieve bestemmingen en prijzen voor schooljaar 2021-2022 doorgeven. Zodra bekend wordt wat de mogelijke bestemmingen van schooljaar 2021-2022 worden en welke de prijzen daarbij horen, zullen wij u direct op de hoogte stellen. Het doorgaan van een activiteit is altijd afhankelijk van de betalingsbereidheid van de deelnemers.

Facturatie
Indien u besluit tot vrijwillige deelname aan een activiteit of van vrijwillig gebruik van een faciliteit zult u hiervoor, vooraf een digitale factuur ontvangen.