Voel je thuis

Op het d’Oultremont College gelden “omgangregels”. Deze regels ondersteunen – op een positieve manier – de manier waarop medewerkers en leerlingen met elkaar om willen gaan. Elk schooljaar worden de omgangsregels uitgedeeld en besproken. 

Afspraken m.b.t. het gebruik van mobiele telefoons, het maken van foto’s en/of filmpjes en het plaatsen op internet e.d. zijn vastgelegd in het Reglement sociale media en andere communicatiemiddelen. Dit reglement vindt u hier. 

Wat doet de school concreet op het terrein van agressie en veiligheid? 

 • De school volgt de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie en de Klachtenregeling van OMO (zie www.omo.nl). Incidenten van dien aard worden terstond gemeld aan de Raad van Bestuur van OMO  
 • De directie maakt het personeel jaarlijks attent op het schoolbeleid inzake agressie en geweld. 
 • De directie maakt het beleid inzake agressie en veiligheid en de procedures aan het begin van ieder schooljaar bekend aan leerlingen en de ouders, eventueel via de mentoren. 
 • De Arbo-coördinator maakt jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie; de schoolleiding stuurt deze, na vaststelling, naar de MR. 
 • Een slachtoffer van een incident meldt dit bij zijn mentor, afdelingscoördinator of de vertrouwenspersoon. Hij maakt hierbij gebruik van het registratieformulier agressie en geweld voor intern gebruik, dat bij genoemde functionarissen aanwezig is. De functionaris zorgt voor verdere afhandeling (waaronder opvang) en geeft een kopie van het registratieformulier aan de directeur. Deze draagt zorg voor centrale registratie en ook voor melding van ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, langdurige of blijvende behandeling) aan de arbeidsinspectie. 
 • Schoolleiding en overig personeel zorgen voor een goed en veilig schoolklimaat om agressie en geweld voor alle bij school betrokkenen te voorkomen door:
  – een positieve benadering van elkaar en van de leerlingen
  – een respectvolle manier van omgaan met elkaar en met de leerlingen
  – duidelijke regels en consequent optreden
  – een voorbeeldfunctie te vervullen
  – een goede informatievoorziening en communicatie
  – een veilig gebouw
  – voldoende toezicht 

Uiteraard beschikt de school over voldoende bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en is er een goedgekeurd ontruimingsplan aanwezig. In dit beleid speelt ook de Arbowet een grote rol. Deze wet definieert “agressie en geweld” als “voorvallen waarbij de werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.” (Arbowet, art. 1). De school is daarom verplicht om:  

 •  beleid te voeren ter bescherming van werknemers tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld 
 •  het personeel doeltreffend in te lichten over het beleid m.b.t. agressie en geweld 
 •  een risico-inventarisatie en evaluatie op schrift te stellen en deze aan de MR te geven 
 •  incidenten te registreren en bepaalde (ernstige) ongevallen te melden aan de arbeidsinspectie 
 •  afspraken en procedures bekend te maken voor opvang 
 •  beleid te voeren ter voorkoming van gevaar voor derden (met name leerlingen).