Uitgangspunten
Alle leerlingen verdienen inspirerend en uitdagend onderwijs. Onderwijstijd is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Daarom zijn er wettelijke normen voor onderwijstijd. Onze school is van mening dat de samenleving en de politiek reële eisen mogen stellen aan het onderwijs. Leerlingen en hun ouders moeten erop kunnen rekenen dat scholen voldoende uren voor onderwijs en begeleiding realiseren.

Wat is onderwijstijd?
Voor een goed begrip is het belangrijk dat we vaststellen wat onder onderwijstijd verstaan wordt. Onderwijstijd is nl. meer dan alleen lessen. Onderwijstijd is voor de scholen van de scholengroep gerelateerd aan alle activiteiten in het kader van het primaire proces. Het primaire proces omvat alle activiteiten op het gebied van onderwijs, begeleiding en buitenlesactiviteiten. Onderwijsactiviteiten hebben een directe relatie met de lessen van de vakken of vakgebieden. Begeleidingsactiviteiten hebben een directe relatie met leren leren (algemene studiebegeleiding), leren leven (sociaal­emotionele begeleiding) en leren kiezen (algemene begeleiding op het maken van keuzes). Buitenlesactiviteiten zijn van wezenlijk belang voor de sfeer van de school. In de interactie tussen docenten en leerlingen bij deze activiteiten is er sprake van een leerproces dat dikwijls van een andere aard is dan in de normale lessituatie. Zin, zorg, betrokkenheid en spel zijn de begrippen die hierbij een heel specifieke invulling krijgen.

Bovenstaande betekent dus dat onderwijstijd veel meer is dan alleen de lessen. Op onze school kunnen dan hieronder o.m. de volgende activiteiten vallen:

  • lessen (zie lessentabellen)
  • mentor- of studiebegeleiding
  • activiteiten in de mediatheek of in het open leercentrum
  • toets- en examenactiviteiten
  • introductieactiviteiten
  • (meerdaagse) excursies, stedenreizen, theaterbezoek en activiteitendagen
  • individuele of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma
  • burgerschapsvormende stage
  • sportdagen en activiteiten
  • opvang bij lesuitval

Op schoolniveau wordt via de medezeggenschap afgesproken welke activiteiten meetellen als onderwijstijd. Van de resultaten zullen wij verslag doen aan de ouders en de leerlingen via de ouderraad, leerlingenraad en MR.

Wet Modernisering Onderwijstijd
Per 1 augustus 2015 is de wet modernisering onderwijstijd van kracht. Sindsdien geldt er voor VO-scholen een gemiddelde urennorm voor de gehele schoolloopbaan, in plaats van per leerjaar. Ze zijn niet meer gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. VO-scholen hebben zo meer ruimte en flexibiliteit om de onderwijstijd over de leerjaren van de totale opleiding te plannen en te spreiden. Ook is er meer ruimte voor scholen om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de behoeften van onze leerlingen. Scholen kunnen nu gaan denken in termen van onderwijsprogramma in plaats van onderwijstijd, zolang het vastgestelde aantal uur per opleiding maar wordt gehaald. De norm is 3700 uur voor het vmbo (in vier jaar), 4700 uur voor de havo (in vijf jaar) en 5700 uur voor het vwo (in zes jaar). Daarnaast moeten leerlingen gemiddeld minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen (m.u.v. examenjaren).
De dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd staan in de vakantieplanning 2019-2020 op de website.

Jaarplanning en maatregelen tegen lesuitval
Aan het begin van het schooljaar staat de jaarplanning op de website. Hierin staat ook de planning van onze onderwijsactiviteiten. We treffen structureel maatregelen tegen lesuitval, bijvoorbeeld door vergaderingen en scholing zoveel mogelijk buiten het lesrooster van docenten te plannen. Alleen als het echt niet anders kan, valt een les uit en organiseren we vervangende activiteiten voor de leerlingen.