Schone, gezonde en veilige school

Sinds enkele jaren voert het d’Oultremont College actief beleid op de kernwaarden schone, gezonde en veilige school. Wij vinden het belangrijk dat de schoolomgeving, of het nu binnen of buiten is, er netjes uitziet. Dit betekent dat we ons actief inzetten om (zwerf)afval gedurende de dag meerdere keren op te ruimen, dat we de pauzeplekken schoon houden, dat leerlingen niet op school roken en dat we zaken die kapot gaan of vernield worden zo spoedig mogelijk repareren.

Iedereen in de school draagt hieraan zijn of haar steentje bij. We maken de leerlingen bewust van de troep die ze maken en betrekken hen actief bij de dagelijkse corveerondes in en om de school. Iedere klas is minimaal 1 week per schooljaar verantwoordelijk voor alle corveediensten in en om de school. Docenten hebben een bewustwording- en signaleringstaak richting de leerlingen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een prettige, veilige en schone werk- en leeromgeving waar we op een respectvolle manier met elkaar en met elkaars spullen omgaan.

Activiteiten
De volgende activiteiten zijn inmiddels in dit kader opgesteld:

  • De Leerlingenraad ondersteunt de directie bij de activiteiten.
  • Het d’Oultremont College kent “Omgangsregels”. In deze omgangsregels wordt op een positieve manier beschreven op welke manier leerlingen en medewerkers met elkaar om dienen te gaan. De codes bieden ruimte om elkaar in een (pedagogisch) gesprek aan te spreken en met elkaar wenselijk gedrag te benoemen. De omgangsregels richten zich op “Schoon, Gezond, Veilig en Respectvol gedrag”.
  • Er geldt op school een verbod op zoutjes, pepernoten, popcorn en energydrankjes.

Tijdens de lunchpauze kunnen leerlingen in de schoolkantine broodjes, fruit en drinken kopen. De kantinedienst wordt uitgevoerd door een professionele cateraar. Het assortiment is gezond en verantwoord en voldoet aan de richtlijnen van de Gezonde Schoolkantine. Artikelen die door de leerlingen bij de gezonde schoolkantine worden gekocht, worden geserveerd in een minimum aan verpakkingsmateriaal.

Veiligheid in het algemeen
Het is belangrijk dat leerlingen, medewerkers en bezoekers met een goed gevoel van veiligheid op school verblijven. De Scholengroep streeft naar goede arbeidsomstandigheden voor het personeel en leerlingen. Het ARBO-beleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leerlingen en het voorkomen van agressie en geweld, waaronder seksuele intimidatie en pesten. Incidenten die betrekking hebben op seksuele intimidatie en/of seksueel geweld worden, conform de wet, terstond gemeld bij de Raad van Bestuur van OMO.

De school moet een plaats zijn waar alle leerlingen zich thuis kunnen voelen. Daarom zijn er – net als thuis – regels die onze school voor iedereen fijn en veilig houden. De leefbaarheid op school is gebaseerd op respect voor elkaar. Dat is voor iedereen van belang en daar moet iedereen aan meewerken om dat zo te houden. Bij de leerlingbegeleiding en –ondersteuning is daar veel aandacht voor. De school doet er alles aan om een veilig klimaat te scheppen en te houden. We tolereren geen agressie en geweld. Door gedragsregels en sanctiebeleid in te zetten, kunnen we agressie en geweld actief voorkomen en bestrijden. Klachten op dit terrein worden serieus genomen en zorgvuldig afgehandeld.

De school monitort de (sociale) veiligheid o.a. door middel van vragen in de leerlingtevredenheidsonderzoeken die frequent worden afgenomen. Verder maakt de school vanaf 2016-2017 gebruik van een nieuw zelfevaluatie-instrument op het terrein van sociale kwaliteit. Aanspreekpunt in het kader van pesten en het coördineren van beleid hierover is de zorgcoördinator. Klik hier voor ons pestprotocol.