Contact met ouders

De school hecht grote waarde aan goede communicatie met de ouders, want ouders dienen goed op de hoogte te zijn van de studievorderingen en het welzijn van hun kind(eren). Maar het is ook belangrijk om met de school over tal van andere zaken te communiceren.

Ouderavonden
Het jaarrooster voorziet ruim in de mogelijkheid voor ouders om met docenten en mentoren te overleggen. In de maanden september t/m april vindt voor alle leerjaren een reeks ouderavonden plaats. In het ene geval spreekt de ouder met de vakdocent, in het andere geval met de klassenmentor.

Informatieve avonden
Voor de verschillende afdelingen belegt de school diverse informatieve avonden. In de eerste weken van het schooljaar krijgen alle ouders een uitnodiging voor zo’n bijeenkomst. Op andere momenten verstrekken we informatie aan de ouders in verband met de keuze van bijvoorbeeld de vakkenpakketten. Ouders van examenkandidaten krijgen toelichting op de gang van zaken bij het examen.

Rapportages
Gedurende het schooljaar kunnen ouders zelf online de vorderingen bekijken op de schoolsite. Met behulp van Magister voeren docenten de behaalde cijfers in. Verder wordt drie keer per schooljaar een rapport uitgereikt, behalve in het examenjaar. Examenkandidaten krijgen na elke periode van het schoolexamen een cijferlijst mee naar huis.

Website en het leerling- en ouderportaal
Voor alle algemene informatie over het d'Oultremont College kan iedereen terecht op de website van onze school. Daarnaast kunnen ouders, docenten en leerlingen via een inlogaccount in het leerling- en ouderportaal van de school. Er wordt informatie verstrekt over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten, maar ouders kunnen ook de gegevens over hun kinderen vinden, gecombineerd met de cijferoverzichten van het lopende jaar. De site informeert ook over veel praktische zaken, zoals vakantiedata en actuele roosterwijzigingen. Om goed geïnformeerd te blijven, raden we iedereen aan om met regelmaat een bezoek te brengen aan de website of het leerling- en ouderportaal.

Schriftelijke informatie
In de loop van het schooljaar krijgen leerlingen en ouders aanvullende informatie over activiteiten die passen bij de afdeling waar de leerling zit. Meerdere keren per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief, de Nieuwsbrief voor ouders.

Informatievoorziening aan ouder(s)/verzorger(s)
De school heeft, naast de ouder die met het gezag bekleed is, aan de ouder die niet met het gezag bekleed is, een zelfstandige informatieplicht ten opzichte van de beide ouders van het kind. Er is onderscheid tussen ouders die met het gezag bekleed zijn en ouders die niet met het gezag bekleed zijn. Ouders die met het gezag bekleed zijn, hebben recht op alle informatie over hun kind, ook al zijn ze gescheiden. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt. Ouders die niet met het gezag bekleed zijn hebben ook recht op informatie over hun kind, maar op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt.

De regeling is als volgt samen te vatten:

  1. Wanneer ouders met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen, krijgen zij alle informatie over hun kind toegestuurd op het woonadres van het kind.
  2. Wanneer ouders gescheiden zijn en niet (of wel) bij elkaar wonen en beiden het gezag hebben, kunnen zij na een gericht verzoek beiden informatie over hun kind krijgen. De informatie wordt in principe naar het woonadres van het kind gestuurd. Indien ouders hierover een geschil hebben dan kunnen ze naar de rechter.
  3. Wanneer een ouder of beide ouders geen gezag (meer) heeft/ hebben over hun kind, hebben zij ook recht op informatie over hun kind. De ouder moet daarover zelf een concreet verzoek indienen; de ouder in kwestie kan niet volstaan met een algemeen verzoek om in de toekomst altijd belangrijke informatie te krijgen. Op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. Indien het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn, indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden.
  4. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie.
  5. Indien een leerling de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, moet hij/zij aangeven of hij/zij de ouders met inachtneming van de bovenstaande leden machtigt tot het ontvangen van informatie.

Oudervereniging

Aan het d’Oultremont College is een oudervereniging verbonden waar iedere ouder, bij toelating van het kind automatisch lid van is. De vereniging heeft als doelstelling het contact tussen ouders en de school te bevorderen. Daarom zijn suggesties van ouders, verzorgers of voogden altijd van harte welkom.

De oudervereniging komt regelmatig bijeen en bespreekt dan met de schoolleiding alle zaken die binnen haar bevoegdheid liggen. De oudervereniging is bereikbaar per e-mail: oudervereniging@doultremontcollege.nl.

Leerlingenparticipatie

De mening van onze leerlingen telt. Daarom is er op onze school een leerlingenraad die opkomt voor de belangen van leerlingen in overleg met de schoolleiding en andere betrokkenen. De leerlingenraad streeft het leefklimaat voor de leerlingen op school te verbeteren en de onderlinge contacten tussen leerlingen te bevorderen. Hiermee levert de raad een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school. De schoolleiding betrekt de leerlingenraad voor advies bij het opstellen van het Leerlingstatuut en de Gedragscodes die de school hanteert.

Medezeggenschapsraad (MR)

OMO SG De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op (centraal) scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier locaties, te weten het d’Oultremont College in Drunen, het Dr. Mollercollege en de Walewyc Mavo in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschaptaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden.

Onze medezeggenschapsraad is te bereiken via e-mailadres mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk.

Deelschooladviesraad (DAR)
Op iedere locatie is er een deelschooladviesraad (DAR). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS), zoals de MR die heeft, maar binnen onze scholengroep is het beleid dat de schoolleidingen van elke locatie de voorgenomen besluiten ten aanzien van de eigen deelschool eerst ter informatie voorleggen aan hun DAR, alvorens ze worden voorgelegd aan de MR. De MR betrekt in zijn besluitvorming het standpunt van de DAR over het voorgenomen besluit.

Samenstelling MR en DAR
De DAR van iedere locatie bestaat uit vier leden. De vier leden van de DAR nemen namens hun school ook plaats in de medezeggenschapsraad. De scholengroep MR telt 16 leden, vier uit iedere DAR (1 ouder,  1 leerling en 2 personeelsleden).

Als er onvoldoende ouders dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden, kan de te vervullen plaats worden toegedeeld aan de andere groep, dit telkens slechts voor de duur van één jaar. Daarmee bestaat de MR voor de helft uit vertegenwoordigers uit de ouder-/leerlinggeleding en voor de helft uit vertegenwoordigers van de personeelsgeleding.

Leden van de Deelschooladviesraad 2021-2022:
Namens het personeel:
- Jeroen Blom, voorzitter
- Mark van Kruijsbergen

Namens de leerlingen:
- Aldin Besic

Namens de ouders:
- Dhr. Emile Mutsaers

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen.

Ondersteuningsplanraad (OPR)
De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (van resp. de geleding ouders en personeel) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 30-09 (www.swvdelangstraat.nl).

Inspectie VO
Contactgegevens van de Onderwijsinspectie VO:
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Contact: https://www.onderwijsinspectie.nl/contact
Informatie Rijksoverheid: 1400