Magister
De school werkt met het leerlingvolgsysteem van Magister. Ouders hebben gedurende het hele schooljaar inzage in de cijfers, aan- en afwezigheid en de agenda van hun zoon/dochter. Zodra een leerling 18 wordt, moet hij zelf zijn ouders toestemming geven voor het inzien van Magister.

Schoolverzuim
Met de zorg voor kwaliteit en het inrichten van een veilige school wil het d’Oultremont College het lesverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum beperken. Lesverzuim wordt gecontroleerd en geregistreerd door de afdelingscoördinator. In verband met de controle wordt van ouders verwacht dat zij te verwachten afwezigheid vooraf schriftelijk melden aan de school. In geval van ziekte, vragen wij ouders dit ’s ochtends via Magister te melden. Ongeoorloofd lesverzuim kan leiden tot schorsing voor één of meerdere dagen.

Schoolverzuim en bureau Halt
In samenspraak tussen school en de Leerplichtconsulent worden leerlingen die meerdere dagdelen verzuimen of regelmatig te laat komen naar Halt doorverwezen. Hier volgen zij een zogenaamde Halt-afdoening. De afdoening confronteert een leerling met de gevolgen van zijn gedrag en geeft de kans om de zaak weer recht te zetten. Deze persoonsgerichte aanpak van Halt is erg effectief. Ook de rol van de ouders is hierin belangrijk.

Via de inlogcode van Magister kunnen ouders zien of de leerlingen aanwezig zijn in de lessen.

Schoolverzuim en vakantie
Het voortgezet onderwijs telt jaarlijks 55 vakantiedagen en 4 officiële feestdagen voor alle leerlingen. Deze regeling biedt voldoende ruimte om vakanties op aan te passen. Alleen bij gewichtige omstandigheden kan de directeur toestemming geven om af te wijken van de vastgestelde data. Ouders moeten een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen bij de schoolleiding. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de schoolsite. Zie ook tabblad Verplichte onderwijstijd.

Leerplicht
De directeur is belast met de uitvoering van de Leerplichtwet op onze school. Dit betekent dat hij overtredingen meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De artikelen 21 tot en met 26 van de Leerplichtwet vormen de basis voor deze verplichte melding van (wettelijk) verzuim. Deze wetsartikelen zijn ook de basis voor het onderzoek door de leerplichtambtenaar en de bevoegdheden van de politie. Leerlingen die door ziekte regelmatig afwezig zijn, worden opgeroepen door de schoolarts.