Rapporten 

De school vindt het erg belangrijk dat de ouders/verzorgers gedurende het schooljaar goed op de hoogte blijven van de schoolvorderingen van hun zoon of dochter. Daarom gebruiken wij Magister, een digitaal schoolautomatiseringssysteem waar docenten de behaalde cijfers invoeren. Bovendien wordt elk schooljaar drie keer een rapport uitgereikt, behalve in het examenjaar. Ouders en leerlingen van de brugklassen halen rapport 1 op school bij de mentor op. Rapport 2 en 3 worden aan de leerlingen uitgereikt.

Overgangsnormen

Vanaf oktober staan de overgangsnormen op de schoolsite. Voor de mavo geldt geen maximale verblijfsduur. Over de eerste 3 leerjaren havo en vwo mogen leerlingen maximaal 5 jaar doen, waarbij 2 jaar achter elkaar doubleren op hetzelfde niveau niet is toegestaan. Voor de bovenbouw van havo en vwo bepaalt de school per individuele leerling de maximale verblijfsduur.

Bezwaar bij bevordering/doublure
De school beslist over het al dan niet bevorderen van een leerling. Wanneer ouders (of een meerderjarige leerling zelf) bezwaar hebben tegen dit besluit, is overleg met de schoolleiding mogelijk tijdens een spreekuur in de laatste week van het schooljaar. De schoolleiding kan een eventueel betwist besluit voor advies voorleggen aan de lerarenvergadering. Tot herroeping blijft het genomen besluit van kracht. Zie voor bezwaar en beroep, het hoofdstuk ‘Regelingen en reglementen’.