Toelating, schooladvies en eindtoets

De scholen voor basis en voortgezet onderwijs in de regio De Langstraat hebben via hun samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating van leerlingen in de brugklas van het VO. Daarbij baseren we ons op de geldende wet- en regelgeving. De afspraken zijn opgenomen in het Protocol Toetsbesluit van POVO van juni 2014.

In het kort komt de regeling hier op neer:

  • de toelating van de leerling wordt gebaseerd op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart is
    vastgesteld;
  • dit schooladvies is bindend en wordt door ons gevolgd;
  • dit schooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig rapport;
  • indien de leerling blijkens de uitslag van de centrale eindtoets beschikt over meer kennis en vaardigheden dan die waarop het  schooladvies berust, kan de basisschool het schooladvies bijstellen (alleen in positieve zin);
  • indien deze heroverweging leidt tot een bijstelling van het schooladvies van de basisschool, nemen wij
    dit over.

Bovenstaande geldt uiteraard alleen voor zover de geadviseerde afdeling en het ondersteuningsprofiel tot het reguliere aanbod van onze locaties behoort.
Tegen een besluit tot (niet-) toelating kan bezwaar worden gemaakt. Deze procedure is geregeld in ons Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs