Kwaliteitszorg, -ontwikkeling, -cultuur en -borging
Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn. Daarom hebben we een stelsel van kwaliteitszorg ingebed in onze organisatie.

De uitgangspunten van de kwaliteitszorg binnen d’Oultremontcollege zijn als volgt:

  • Het is gericht op en ondersteunend aan de in het schoolplan genoemde doelstellingen.
  • Het helpt de school bij de reflectie op haar functioneren.
  • Het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en de OMO-kaders voor kwaliteitszorg.
  • Het versterkt de ontwikkeling naar een professionele organisatie.
  • Het betrekt alle actoren in de organisatie erbij.

Wat verstaan wij onder onderwijskwaliteit?
Wanneer we praten over onderwijskwaliteit maken we onderscheid tussen drie domeinen:

  • Kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.
  • Socialisatie: het onderdeel worden van tradities en praktijken.
  • Persoonsvorming: het vormen van een eigen persoon.

Onderwijskwaliteit gaat over de invulling van deze domeinen. Met ons kwaliteitszorgsysteem bewaken we dat onze leerlingen in deze domeinen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op een voor hen passende VO-opleiding én dat onze leerlingen goed voorbereid worden op een vervolgopleiding.

We zien de kwaliteit van ons onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Met elkaar voeren we inhoudsrijke gesprekken. Dit doen we binnen en tussen teams, tussen leidinggevende en medewerkers en met onze stakeholders zoals onze leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, Raad van Bestuur en Raad van Advies van OMO. We voeren deze gesprekken op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die wij verzamelen.

Al onze scholen hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Alle afdelingen van onze vier scholen beschikken in 2021 over een oordeel voldoende op de onderwijsresultaten.