Passend onderwijs en samenwerkingsverband (SWV)

Kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Een van de onderdelen van deze wet is dat scholen binnen een groep van scholen in een bepaalde regio (een samenwerkingsverband) verantwoordelijk zijn voor de opvang van zorgleerlingen, de zogenaamde zorgplicht.

Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt en indien die plek er niet is bij een ander samenwerkingsverband. Allereerst moet de leerling qua kennisniveau wel passen binnen het aanbod van de gewenste school. Vervolgens moet deze school goed kijken naar wat een leerling nodig heeft aan extra zorg en ondersteuning en vaststellen of de school die kan bieden.

Indien dat niet het geval is, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een passende plek op een andere onderwijsinstelling. Passend Onderwijs is uiteraard niet denkbaar zonder de ouders. Zij zijn immers eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kinderen. Zij hebben veel kennis over de situatie van hun kinderen en hebben daarom een belangrijke rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor hun kind. In het belang van het kind dienen alle betrokkenen bij de juiste schoolkeuze rekening te houden met elkaars mogelijkheden en belangen, opdat voor de leerling een passende plek kan worden gevonden.

Ook de rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven. De Gemeente Heusden regelt voor ons de leerplicht.

Samenwerkingsverband

Overal in het land zijn samenwerkingsverbanden ingericht. Het gebied waar onze school bij hoort is het gebied van de gemeenten Altena, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Bij de start van Passend Onderwijs in augustus 2014 is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) in onze regio ontstaan. Het behartigt de belangen omtrent Passend Onderwijs voor ongeveer 60 basisscholen en speciale basisscholen in de genoemde gemeenten. Er is overleg en afstemming tussen het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO.

Beide samenwerkingsverbanden zijn gevestigd aan de Dodenauweg 2 in Kaatsheuvel, telefoon 0416-760770. De website van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat vindt u hier. Bij het SWV-VO 30-09 horen de scholen van onze scholengroep: het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, de Walewyc Mavo en het Van Haestrecht College en verder SG de Overlaat, MET Praktijkonderwijs, Curio Prinsentuin Andel en het Willem van Oranjecollege. Ons SWV heeft binnen de omschreven regio geen school voor speciaal voortgezet onderwijs (VSO), maar er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de VSO-voorzieningen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch.

Het SWV ontvangt vanaf 2014 de financiële middelen voor de zorgleerlingen. Van daaruit worden de middelen via bepaalde verdeelsleutels ter beschikking gesteld aan de deelnemende scholen. De samenwerkende scholen leggen de gezamenlijke afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in het ondersteuningsplan (OP) van het Samenwerkingsverband. Hierin staat onder meer hoe de scholen:

  • het passend onderwijs in hun regio inrichten;
  • het geld voor extra zorg en ondersteuning besteden aan leerlingen die deze nodig hebben;
  • leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;
  • aan de ouders/verzorgers informatie verstrekken over de ondersteuningsvoorzieningen.

Hiernaast heeft elke school zijn eigen schoolondersteuningsplan (SOP) waarin de school de gezamenlijke afspraken uitwerkt en aangeeft hoe de ondersteuning in de school is georganiseerd en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Elke locatie van onze scholengroep heeft hierin beschreven hoe zij het bovenstaande binnen haar mogelijkheden vorm geeft.

Organisatie SWV-VO 30-09
Het SWV heeft de stichtingsvorm. Het toezichthoudend bestuur van het SWV wordt gevormd door de bestuurders van de aangesloten VO- en VSO-scholen. De rector van onze scholengroep maakt deel uit van dit bestuur namens OMO.
Daarnaast heeft iedere VO-school een directielid afgevaardigd die 'zorg' in de portefeuille heeft. Namens onze school neemt de adjunct-directeur, Claudia Bolluijt deel aan dit zogenaamde Schoolondersteuningsoverleg (SOO). Christien van Heijst en Leonie van den Munkhof zijn onze vertegenwoordigers in het netwerk van zorgcoördinatoren: Zorgcoördinatorenoverleg (ZOO).

Er wordt gestreefd zo veel mogelijk leerlingen binnen de eigen regio onderwijs te bieden. Alle deelnemende scholen binnen het Samenwerkingsverband hebben in het basisprofiel beschreven welke leerlingen zij kunnen ondersteunen en op welke manier.
Daarnaast hebben wij als d’Oultremontcollege aangegeven waar onze grens ligt als het gaat om ondersteuning aan leerlingen. Voor onze school zijn dat leerlingen die behoren tot de categorieën blind, Downsyndroom, ODD en leerlingen met een verstandelijke handicap. In de pluscategorie proberen we, afhankelijk van de zwaarte, de bij ons aangemelde leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daar waar extra ondersteuning nodig is, zal hulp worden gevraagd binnen het SWV.

Samen met de andere VO-scholen binnen ons Samenwerkingsverband is ons ondersteuningsplan een onderdeel van het dekkend aanbod, waartoe scholen bij wet verplicht zijn. Ook de rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven.

De tussenvoorziening
In het Passend Onderwijs spreken we over een tussenvoorziening of OPDC (Orthopedagogisch didactisch centrum). Een tussenvoorziening is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk intensievere begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag en/of sociaal-emotioneel functioneren. SWV VO De Langstraat heeft gezien zijn grootte gekozen voor één OPDC/Boost! waarin de expertise is samengebracht.

Als een school constateert dat zij een leerling (tijdelijk) niet het onderwijs kan bieden dat passend is voor die leerling, kan deze door de ACT (Adviescommissie Toelating) verwezen worden naar OPDC Boost. Dit kan zijn voor een crisisplaatsing of voor een onderwijsarrangement OPDC. Volledige terugkeer naar een reguliere onderwijssetting blijft het doel. OPDC Boost is gevestigd in jongerencentrum De Tavenu in Waalwijk en kan daarbij ook gebruik maken van de kennis, expertise en inzet vanuit het jongerencentrum.

De scholen van ons SWV wisselen, indien dat noodzakelijk is, leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. Soms kunnen de leer- en gedragsproblemen echter zo groot zijn dat de school handelingsverlegen is. Vaak wordt dan de ACT van het SWV om een advies gevraagd en wordt er gekeken naar de optie van een andere school voor VO of VSO of OPDC Boost!

Voortijdig schoolverlaten (VSV)
Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Onze scholen voeren beleid om voortijdig schoolverlaten zo veel mogelijk te voorkomen.

Hiertoe maken wij met onze scholen deel uit van de RMC’s 35 en 36 (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten) en passen wij het door ons onderschreven VSV-convenant toe. We werken daarbij nauw samen met de afdelingen Leerplicht van de betrokken gemeenten.

Sinds februari 2017 is een nieuwe website Onderwijscijfers.nl beschikbaar met informatie over voortijdig schoolverlaten. De cijfers over schooluitval worden vanaf 2017 op een andere manier aan u gepresenteerd (opgesplitst naar schoolverlaters in de onderbouw- en bovenbouw). U vindt de link naar de website hier. Uitgebreide informatie over het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat (VSV) staat vermeld in onderstaande tabel.