Leerlingbegeleiding

De mentor
Iedere klas of groep heeft een (klassen)mentor. Deze volgt de studievorderingen van zijn/haar leerlingen en overlegt daarover zo nodig met collega’s en ouders. Hij is de aangewezen persoon met wie leerlingen kunnen praten over problemen, of die nu met de studie te maken hebben of niet. Omdat de mentor nadrukkelijk aandacht heeft voor het welzijn van zijn leerlingen, zien zij hem vaak als steun en toeverlaat. Ook voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor in jaar 1 t/m 3 helpt de leerlingen ook bij het maken van keuzes in het lesprogramma.

De vakdocent
De vakdocent is verantwoordelijk voor de overdracht van vakkennis en voor het leerproces van de leerling. Ook heeft hij aandacht voor het welzijn van leerlingen tijdens de les. Het is de taak van de vakdocent om de lessen in een veilige sfeer te laten verlopen.

De afdelingscoördinator
De afdelingscoördinator is integraal verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding en de zorg voor de leerlingen op zijn afdeling. Hij/zij werkt samen met de mentor en het mentorenteam. Hiernaast coördineert hij/zij de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken van het onderwijs op de afdeling.

Zorgteam 

De zorgstructuur
Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan de mentor en de afdelingscoördinator kunnen bieden; bijvoorbeeld door omstandigheden thuis, ziekte of sociaal-emotionele problemen. Zo’n leerling wordt door de afdelingscoördinator aangemeld bij het ondersteuningsteam. Samen stellen zij de exacte ondersteuningsvraag vast om te bepalen wat er moet gebeuren om deze leerling vooruit te helpen. Een leerling kan – afhankelijk van de problematiek – besproken worden in het interne of externe ondersteuningsteam. In het interne ondersteuningsteam zitten docenten die over een bepaalde expertise beschikken op het gebied van sociaal-emotionele begeleiding en leerprocesbegeleiding. In het externe ondersteuningsteam zitten naast de beleidsmedewerker zorg ook de schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige, de jeugdagent en de leerplichtconsulent van de gemeente Heusden. 

De mentor stelt naar aanleiding van de besprekingen, in overleg met de beleidsmedewerker zorg een handelingsplan voor de leerling op. Aan de hand hiervan krijgt de leerling gepaste ondersteuning om zo goed mogelijk te blijven deelnemen aan het reguliere leerproces. Uiteraard brengt de school ouders/verzorgers op de hoogte van een verwijzing naar het ondersteuningsteam.

Faalangst en examens
Faalangst en examenvrees kunnen de studieresultaten en het zelfvertrouwen van een leerling negatief beïnvloeden. De school leert de leerling door advies en begeleiding beter om te gaan met deze angsten. 

Ondersteuningsteam (OT)
De school heeft een Ondersteuningsteam dat eens in de zes weken bijeenkomt. In dit adviesteam zitten de externe zorginstanties zoals het jeugdmaatschappelijk werk, de politie, schoolarts, leerplichtambtenaar en zorgcoördinatoren van de school. 

Schoolmaatschappelijk werk
Iedere week voert de schoolmaatschappelijk werker gesprekken met leerlingen die het zorgteam hiervoor aanmeldt. 

Sociale veiligheid
Het d’Oultremont College hecht zeer aan sociale veiligheid voor al zijn leerlingen. De leerlingen moeten zich veilig en geborgen voelen. Maar dit gevoel is geen vanzelfsprekendheid. De school doet grote investeringen om dit te bereiken. Alle leerlingen krijgen met hun mentor een steun en toeverlaat. De school kent onder andere spreekuren van de schoolverpleegkundige en de jeugdagent. Er is een vertrouwenscommissie, waarvan de vertrouwenspersonen de eerste opvang verzorgen van slachtoffers van seksuele intimidatie, agressie en/of geweld en discriminatie op school. De school verzorgt ook rouwbegeleiding in geval van overlijden in de naaste omgeving van de leerling. We zien dat deze begeleiding en zorg een positieve bijdrage leveren aan de sociale veiligheid op onze school.

Hebt u klachten over seksuele intimidatie, seksueel misdrijf, ernstig psychisch of fysiek geweld?
Bel dan het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).

Zorg voor Jeugd
Onze school is signaalgever voor het landelijke signaleringssysteem “Zorg voor Jeugd”. Meer informatie is hier te vinden. 

Leerlingvolgsysteem 

Leerlingcoaches
In de onderbouw kunnen leerlingen zich laten ondersteunen door de leerlingcoaches. Leerlingen kunnen uit eigen beweging gebruik maken van deze begeleiding. 

Taalondersteuning
Sommige leerlingen lopen vast bij zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis of natuurkunde,
omdat hun woordenschat en tekstbegrip ontoereikend zijn om de schooltaal in boeken te kunnen
volgen. Zij krijgen speciale taalondersteuning aangeboden. 

Bovenbouw helpt onderbouw: huiswerkbegeleiding door bovenbouwleerlingen
Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 kunnen een beroep doen op een bovenbouwleerling voor bijles en
studiecoaching. Bij het leerlingloket zijn aanmeldingsformulieren te verkrijgen. Voor deze begeleiding
vragen de bovenbouwleerlingen een kleine vergoeding.  

De remedial teacher
Een aantal leerlingen heeft op basis van een orthopedagogisch rapport een
dyslexieverklaring. Op het d’Oultremont College vervullen enkele docenten een speciale taak op het
gebied van remedial teaching. Zij begeleiden en ondersteunen (indien nodig) groepjes leerlingen van klas 1 en 2 volgens de aanbevelingen in het genoemde orthopedagogisch rapport. 

De leerling met extra ondersteuning
Met de invoering van passend onderwijs, is de systematiek van de ondersteuning gewijzigd. In het hoofdstuk Passend onderwijs en ondersteuningsstructuur wordt hier nader op ingegaan. 
In het schoolondersteuningsplan (SOP) van het d’Oultremont College beschrijven we de doelstellingen, werkzaamheden en ambities op het gebied van de basisondersteuning van onze school. Afspraken hierover zijn gemaakt in het SWV VO De Langstraat. Het schoolondersteuningsplan van het d’Oultremont College vindt u hier. 

De keuzebegeleiding
Leerlingen maken tijdens hun opleiding verschillende keuzes. Dit begint al in de onderbouw en later
kiezen ze bijvoorbeeld voor een profiel op mavo, havo of vwo. Ook de keuze voor een passend examenpakket
en latere vervolgstudie zijn erg belangrijk. Onze decanen hebben de taak om leerlingen en hun
ouders hierin te adviseren. In klas 3 geven zij bijvoorbeeld studie‐ en beroepskeuzelessen. Ook de
mentoren onderstrepen in de mentoruren het belang van keuzes en wijzen op alle mogelijkheden die er zijn. De school heeft twee decanen: een voor de mavo en een voor het havo/vwo. 

Dyslexieprotocol
De school hanteert een dyslexieprotocol, waarin vastgelegd is welke faciliteiten er voor dyslectische leerlingen zijn. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen met een orthopedagogisch rapport een “faciliteitenkaart”. Op deze kaart staat welke extra aandacht de leerling krijgt en bij welke vakken. Zo kan een leerling onder andere meer tijd voor het maken van 
proefwerken krijgen.

Tijdens proefwerkweken worden de toetsen af genomen in een dyslexielokaal. 
Verder geldt een speciale norm bij de beoordeling van spelfouten en kan een leerling een vergroot 
schrift krijgen aangeboden. Al deze en andere regels en afspraken zijn in het protocol opgenomen.