Aannamebeleid

Aannamebeleid

Met ingang van schooljaar 2014-2015 moeten scholen voor het voortgezet onderwijs zich baseren op het schooladvies van de basisschool dat elke leerling voor 1 maart krijgt. Zij mogen toelating niet meer laten afhangen van de uitkomst van de eindtoets. Leerlingen wordt op basis van dit schooladvies toegang verleend tot het voortgezet onderwijs.

N.B. Leerlingen moeten passen binnen het ondersteuningsprofiel van onze school. Voor verdere informatie zie het schoolondersteuningsplan van onze school.

Normen instroom havo 4 vanuit mavo 4

De mavo/tl 4 leerling die examen doet in 6 vakken is toelaatbaar bij een gemiddeld SE-cijfer van 6,8 of hoger.
Leerlingen die 7 vakken hebben, zijn automatisch toelaatbaar tot havo 4.

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg, -ontwikkeling, -cultuur en -borging
Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn. Daarom hebben we een stelsel van kwaliteitszorg ingebed in onze organisatie.

De uitgangspunten van de kwaliteitszorg binnen d’Oultremontcollege zijn als volgt:

 • Het is gericht op en ondersteunend aan de in het schoolplan genoemde doelstellingen.
 • Het helpt de school bij de reflectie op haar functioneren.
 • Het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en de OMO-kaders voor kwaliteitszorg.
 • Het versterkt de ontwikkeling naar een professionele organisatie.
 • Het betrekt alle actoren in de organisatie erbij.

Wat verstaan wij onder onderwijskwaliteit?
Wanneer we praten over onderwijskwaliteit maken we onderscheid tussen drie domeinen:

 • Kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.
 • Socialisatie: het onderdeel worden van tradities en praktijken.
 • Persoonsvorming: het vormen van een eigen persoon.

Onderwijskwaliteit gaat over de invulling van deze domeinen. Met ons kwaliteitszorgsysteem bewaken we dat onze leerlingen in deze domeinen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op een voor hen passende VO-opleiding én dat onze leerlingen goed voorbereid worden op een vervolgopleiding.

We zien de kwaliteit van ons onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Met elkaar voeren we inhoudsrijke gesprekken. Dit doen we binnen en tussen teams, tussen leidinggevende en medewerkers en met onze stakeholders zoals onze leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, Raad van Bestuur en Raad van Advies van OMO. We voeren deze gesprekken op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die wij verzamelen.

Al onze scholen hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Alle afdelingen van onze vier scholen beschikken in 2021 over een oordeel voldoende op de onderwijsresultaten.

Onderwijsopbrengsten en -resulaten

[avia_codeblock_placeholder uid="0"]
[avia_codeblock_placeholder uid="1"]

Ouderbijdrage 2021-2022

Ouderbijdrage 2021-2022
In verband met de onzekerheden door de COVID-19-crisis kunnen wij op dit moment nog geen bestemmingen en prijzen garanderen voor het huidige schooljaar 2021-2022. De genoemde bestemmingen zijn indicatief en de prijzen worden op een later moment kenbaar gemaakt. Zodra bekend wordt dat de omstandigheden volstrekt veilig zijn om reizen en excursies te organiseren, communiceren wij dit met u. Dan volgt er een definitief aanbod.

Een overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 voor leerjaar 1 t/m 3 vindt u hier. Het overzicht voor klas 4 en hoger vindt u hier.
Deze overzichten zijn nog onder voorbehoud goedkeuring door de MR.

Voor alle activiteiten en faciliteiten geldt dat deze uitsluitend doorgang kunnen vinden bij voldoende deelname aan én betaling van de aangeboden activiteit.
De school houdt zich ten alle tijden het recht voor om een activiteit te annuleren vanwege onvoldoende financiële bijdragen van de ouder(s)/verzorger(s).

Omgangsregels

Voel je thuis

Op het d’Oultremont College gelden “omgangregels”. Deze regels ondersteunen – op een positieve manier – de manier waarop medewerkers en leerlingen met elkaar om willen gaan. Elk schooljaar worden de omgangsregels uitgedeeld en besproken. 

Afspraken m.b.t. het gebruik van mobiele telefoons, het maken van foto’s en/of filmpjes en het plaatsen op internet e.d. zijn vastgelegd in het Reglement sociale media en andere communicatiemiddelen. Dit reglement vindt u hier. 

Wat doet de school concreet op het terrein van agressie en veiligheid? 

 • De school volgt de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie en de Klachtenregeling van OMO (zie www.omo.nl). Incidenten van dien aard worden terstond gemeld aan de Raad van Bestuur van OMO  
 • De directie maakt het personeel jaarlijks attent op het schoolbeleid inzake agressie en geweld. 
 • De directie maakt het beleid inzake agressie en veiligheid en de procedures aan het begin van ieder schooljaar bekend aan leerlingen en de ouders, eventueel via de mentoren. 
 • De Arbo-coördinator maakt jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie; de schoolleiding stuurt deze, na vaststelling, naar de MR. 
 • Een slachtoffer van een incident meldt dit bij zijn mentor, afdelingscoördinator of de vertrouwenspersoon. Hij maakt hierbij gebruik van het registratieformulier agressie en geweld voor intern gebruik, dat bij genoemde functionarissen aanwezig is. De functionaris zorgt voor verdere afhandeling (waaronder opvang) en geeft een kopie van het registratieformulier aan de directeur. Deze draagt zorg voor centrale registratie en ook voor melding van ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, langdurige of blijvende behandeling) aan de arbeidsinspectie. 
 • Schoolleiding en overig personeel zorgen voor een goed en veilig schoolklimaat om agressie en geweld voor alle bij school betrokkenen te voorkomen door:
  – een positieve benadering van elkaar en van de leerlingen
  – een respectvolle manier van omgaan met elkaar en met de leerlingen
  – duidelijke regels en consequent optreden
  – een voorbeeldfunctie te vervullen
  – een goede informatievoorziening en communicatie
  – een veilig gebouw
  – voldoende toezicht 

Uiteraard beschikt de school over voldoende bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en is er een goedgekeurd ontruimingsplan aanwezig. In dit beleid speelt ook de Arbowet een grote rol. Deze wet definieert “agressie en geweld” als “voorvallen waarbij de werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.” (Arbowet, art. 1). De school is daarom verplicht om:  

 •  beleid te voeren ter bescherming van werknemers tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld 
 •  het personeel doeltreffend in te lichten over het beleid m.b.t. agressie en geweld 
 •  een risico-inventarisatie en evaluatie op schrift te stellen en deze aan de MR te geven 
 •  incidenten te registreren en bepaalde (ernstige) ongevallen te melden aan de arbeidsinspectie 
 •  afspraken en procedures bekend te maken voor opvang 
 •  beleid te voeren ter voorkoming van gevaar voor derden (met name leerlingen).

7. Regelingen en reglementen

De rechten en plichten van ouders, leerlingen en bestuur zijn geregeld in onderstaande documenten

Klachten

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs 
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. Daarom vragen wij u in eerste instantie contact op te nemen met de afdelingscoördinator van uw zoon/dochter. Klik hier voor de contactgegevens. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de directeur, Paul Jankowski (p.jankowski@doultremontcollege.nl). 

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Ondersteuning leerlingen

Anti-pestprotocol 
Het pestprotocol is geschreven voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van onze school weer ten aanzien van pesten.

Protocol ondersteunende faciliteiten
Dit protocol geeft informatie over hoe we omgaan met extra faciliteiten die we bieden aan leerlingen die daar recht op hebben.

Verzuimprotocol 
Dit protocol dient als leidraad en vraagbaak voor het beleid dat de school hanteert inzake verzuim en verlof en sluit in haar regelgeving aan bij de voorschriften van het ministerie.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van medewerkers gevraagd. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Middels dit protocol beschrijven we de bekwaamheid en aansprakelijkheid van diegene die medische handelingen verricht binnen het d'Oultremontcollege.

Schoolondersteuningsplan
In het schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijven we de doelstellingen, werkzaamheden en ambities op het gebied van de basisondersteuning van onze school. Afspraken hierover zijn gemaakt in SWV VO De Langstraat.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

Bestuurlijk

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs 
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de bevoegdheden tussen de raad van bestuur en de rector.

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.

Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs 
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsreglement Deelschooladviesraden 
Het medezeggenschapsreglement Deelschooladviesraden OMO SG De Langstraat regelt de aanstelling en taken van de deelschooladviesraad van het d’Oultremontcollege.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs    
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies.

Het Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

Reglement Ouderraad - volgt
Het Reglement voor de Ouderraad regelt de samenstelling en bevoegdheden van de ouderraad.

Privacy

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden met de directeur van de school.
De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl.

Privacy Statement OMO SG De Langstraat
Op de scholen van OMO Scholengroep De Langstraat (d’Oultremont College, Walewyc Mavo, Van Haestrecht College en Dr. Mollercollege) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn worden verzameld. De persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens  neemt de school de geldende privacywetgeving in acht.

Responsible Disclosure Beleid
Bij OMO Scholengroep De Langstraat vinden wij de veiligheid van onze (informatie)systemen (internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Lees hier verder.

Reglement cameratoezicht 
Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle scholen van OMO Scholengroep De Langstraat waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht en ook op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers. De school vraagt éénmalig bij aanvang van de schoolperiode toestemming voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal.

Specifieke toestemming
Tijdens de schoolperiode zullen er specifieke situaties zijn waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, (examen)feesten, en het vervaardigen van het jaarboek.

Er is geen toestemming van leerlingen of (bij leerling onder de 16 jaar) ouders/voogd nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van leerlingen).

Overige

Rookbeleid 
Ons schoolterrein is rookvrij. Dit beleid geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat en beschrijft wat een rookvrij schoolterrein inhoudt en welke huisregels hieruit voortvloeien.

Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Reisprotocol leerlingen, ouders en begeleiders
Dit protocol biedt een aantal handvatten en tips die nuttig kunnen zijn om (buitenlandse) reizen en excursies zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er ook een aantal aanwijzingen in opgenomen waaraan alle betrokken reisbegeleiders zich ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen dienen te houden.

Sponsorbeleid
Dit sponsorbeleid beschrijft de spelregels voor sponsoring zoals deze gelden voor alle scholen binnen OMO Scholengroep De Langstraat.

Reglement sociale media en andere communicatiemiddelen  
De afspraken in dit reglement gelden voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook buiten de school. Dit reglement geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat.

Reglement genotmiddelen
Onze scholengroep wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen. Dat kan alleen wanneer de leerlingen zich houden aan de regels die we hebben opgesteld. Ook voor het gebruik van genotmiddelen gelden regels. Dit reglement geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat

Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding
Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:
∙          noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
∙          noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
∙          passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs, www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de school en de voor de school specifieke medezeggenschapsreglementen.

Sponsorbeleid

Sponsorbeleid

Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is hier te downloaden.

Verzekeringen

Verzekeringen
De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken moet worden. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en, zij die voor de school actief zijn (docenten, bestuursleden, of vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten (WA).

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Reisverzekering
Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Wij wijzen u erop dat de school geen annuleringsverzekering heeft afgesloten. 

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg hebben gevolgd. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering.

Lesgeld en gratis boeken

Lesgeld en gratis boeken

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat zij geen lesgeld verschuldigd zijn. Daarnaast is wettelijk geregeld, dat de school ieder leerjaar gratis aan leerlingen de voorgeschreven schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking stelt. Hiervoor brengen wij ook geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van ‘gratis’ schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Dit betekent dat schoolboeken rechtstreeks door (de ouder(s)/verzorger(s) van) leerlingen bij Iddink worden besteld. Ouders ontvangen tijdig bericht over de precieze gang van zaken bij bestelling en (in)levering van de boekenpakketten. De meeste boeken dienen uiteraard aan het einde van het schooljaar ook weer in goede staat terug ingeleverd te worden. Eventuele schade aan de boeken of vermissing wordt in rekening gebracht.

Sommige leermiddelen behoren ouder(s)/verzorger(s) zelf aan te schaffen. Het gaat hierbij om zaken als atlassen, woordenboeken, gymkleding, rekenmachines, tekendozen, verbruiksmaterialen, proefwerkpapier, etc. Als deze tegen betaling beschikbaar worden gesteld aan leerlingen, kunnen ouders ervoor kiezen deze (aanvullende) materialen bij een andere leverancier aan te schaffen.

Laptops
Binnen Scholengroep de Langstraat wordt gewerkt met BYOD ( bring your own device). Elke leerling neemt zijn eigen (huur)laptop mee naar school. De school kan ouders wettelijk niet verplichten een laptop aan te schaffen. De school zal echter in de lessen gebruik maken van laptops. In het geval dat ouders  niet over willen gaan tot BYOD, zal de directie met de ouders overleggen wat de mogelijkheden zijn om toch volwaardig deel te kunnen nemen aan alle lessen.