Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg, -ontwikkeling, -cultuur en -borging

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn. Daarom hebben we een stelsel van kwaliteitszorg ingebed in onze organisatie en gaan we proactief en planmatig te werk bij het realiseren, evalueren/meten en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie. Ons kwaliteitssysteem is zowel ondersteunend als signalerend. Zo borgen wij de kwaliteit met betrekking tot de ambities en doelen uit ons schoolplan waarvan in dit verband de belangrijkste is dat onze leerlingen zo veel mogelijk zonder onderbrekingen de voor hen passende VO-opleiding doorlopen.

Met ons kwaliteitszorgsysteem  bewaken we dat onze leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van onze leerlingen. In het kader van opbrengstgericht werken  stellen we zo nodig vast of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn ter verbetering.

We leggen verantwoording af over de kwaliteit aan alle interne en externe belanghebbenden. De resultaten maken we zichtbaar in Scholen op de Kaart en bespreken we frequent met ons bestuur, de medezeggenschapsraad (waarin ouders/leerlingen en personeel zijn vertegenwoordigd) en de raad van advies. Ook bespreken we de opbrengsten en andere aspecten van ons onderwijs en onze organisatie in ouderraad, leerlingenraad en in andere samenstellingen, zoals klankbord- en focusgroepen.

Ons stelsel van kwaliteitszorg is structureel ingebed in onze organisatie. Op scholengroepniveau hebben we een beleidsmedewerker kwaliteitsontwikkeling. Deze ondersteunt de medewerkers die zich op de locaties bezighouden met kwaliteit, met overzichten van de opbrengsten en met benchmarks en analyses en zo nodig met suggesties ter verbetering.  De kwaliteitswerkzaamheden hebben we opgenomen in onze kwaliteitskalender. Hiermee zorgen we ervoor dat de acties tijdig, systematisch en structureel door de daartoe aangewezen mensen worden uitgevoerd.

Kwaliteitszorg betekent bij ons o.a. dat we:

 • deelnemen aan het OMO-netwerk kwaliteit;
 • alle indicatoren met behulp van MMP (managementinformatiesysteem) en schooleigen “tools” (zoals rendementsposters) nauwlettend in de gaten gehouden om op deze manier in control te blijven en risico’s tijdig te signaleren;
 • periodiek tevredenheidsonderzoeken houden onder medewerkers, leerlingen en ouders;
 • zelfevaluaties uitvoeren en analyseren;
 • lesvisitaties uitvoeren met andere scholen van OMO en nabespreken;
 • de resultaten bespreken in de afdelingen, de teams, secties en individueel met docenten, wat leidt tot een groter bewustzijn van deze ontwikkelingen bij betrokkenen, die daarop actie kunnen nemen;
 • lesevaluaties door leerlingen laten uitvoeren en deze nabespreken in de functioneringsgesprekken.

Dit dekkend systeem van onderzoeken leiden waar nodig tot een plan van aanpak met verbeteracties. De scholen van onze scholengroep nemen deze acties op in hun jaarplanning.

Anno 1-8-2019 hebben al onze scholen het vertrouwen van de inspectie.

Onderwijsopbrengsten en -resulaten

[avia_codeblock_placeholder uid="0"]
[avia_codeblock_placeholder uid="1"]
[avia_codeblock_placeholder uid="2"]

Ouderbijdrage 2019-2020

Ouderbijdrage 2019-2020
Een overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020 vindt u hier.

Voor een toelichting op de vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020 klikt u hier.

Omgangsregels

Voel je thuis

Op het d’Oultremontcollege gelden “omgangregels”. Deze regels ondersteunen – op een positieve manier – de manier waarop medewerkers en leerlingen met elkaar om willen gaan. Elk schooljaar worden de omgangsregels uitgedeeld en besproken. 

Afspraken m.b.t. het gebruik van mobiele telefoons, het maken van foto’s en/of filmpjes en het plaatsen op internet e.d. zijn vastgelegd in het Reglement sociale media en andere communicatiemiddelen. Dit reglement vindt u hier. 

Wat doet de school concreet op het terrein van agressie en veiligheid? 

 • De school volgt de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie en de Klachtenregeling van OMO (zie www.omo.nl). Incidenten van dien aard worden terstond gemeld aan de Raad van Bestuur van OMO  
 • De directie maakt het personeel jaarlijks attent op het schoolbeleid inzake agressie en geweld. 
 • De directie maakt het beleid inzake agressie en veiligheid en de procedures aan het begin van ieder schooljaar bekend aan leerlingen en de ouders, eventueel via de mentoren. 
 • De Arbo-coördinator maakt jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie; de schoolleiding stuurt deze, na vaststelling, naar de MR. 
 • Een slachtoffer van een incident meldt dit bij zijn mentor, afdelingscoördinator of de vertrouwenspersoon. Hij maakt hierbij gebruik van het registratieformulier agressie en geweld voor intern gebruik, dat bij genoemde functionarissen aanwezig is. De functionaris zorgt voor verdere afhandeling (waaronder opvang) en geeft een kopie van het registratieformulier aan de directeur. Deze draagt zorg voor centrale registratie en ook voor melding van ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, langdurige of blijvende behandeling) aan de arbeidsinspectie. 
 • Schoolleiding en overig personeel zorgen voor een goed en veilig schoolklimaat om agressie en geweld voor alle bij school betrokkenen te voorkomen door:
  – een positieve benadering van elkaar en van de leerlingen
  – een respectvolle manier van omgaan met elkaar en met de leerlingen
  – duidelijke regels en consequent optreden
  – een voorbeeldfunctie te vervullen
  – een goede informatievoorziening en communicatie
  – een veilig gebouw
  – voldoende toezicht 

Uiteraard beschikt de school over voldoende bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en is er een goedgekeurd ontruimingsplan aanwezig. In dit beleid speelt ook de Arbowet een grote rol. Deze wet definieert “agressie en geweld” als “voorvallen waarbij de werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.” (Arbowet, art. 1). De school is daarom verplicht om:  

 •  beleid te voeren ter bescherming van werknemers tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld 
 •  het personeel doeltreffend in te lichten over het beleid m.b.t. agressie en geweld 
 •  een risico-inventarisatie en evaluatie op schrift te stellen en deze aan de MR te geven 
 •  incidenten te registreren en bepaalde (ernstige) ongevallen te melden aan de arbeidsinspectie 
 •  afspraken en procedures bekend te maken voor opvang 
 •  beleid te voeren ter voorkoming van gevaar voor derden (met name leerlingen)

7. Regelingen en reglementen

De rechten en plichten van ouders, leerlingen en bestuur zijn geregeld in onderstaande documenten

Klachten

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs 
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs 
De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

Ondersteuning leerlingen

Pestprotocol - volgt
Het pestprotocol is geschreven voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van onze school weer ten aanzien van pesten.

Protocol ondersteunende faciliteiten - volgt
Dit protocol geeft informatie over hoe we omgaan met extra faciliteiten die we bieden aan leerlingen die daar recht op hebben.

Verzuimprotocol - volgt
Dit protocol dient als leidraad en vraagbaak voor het beleid dat de school hanteert inzake verzuim en verlof en sluit in haar regelgeving aan bij de voorschriften van het ministerie.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van medewerkers gevraagd. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Middels dit protocol beschrijven we de bekwaamheid en aansprakelijkheid van diegene die medische handelingen verricht binnen het d'Oultremontcollege.

Schoolondersteuningsplan
In het schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijven we de doelstellingen, werkzaamheden en ambities op het gebied van de basisondersteuning van onze school. Afspraken hierover zijn gemaakt in SWV VO De Langstraat.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Deze meldcode geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep De Langstraat en beschrijft welke stappen van de beroepskrachten worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Bestuurlijk

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs 
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de bevoegdheden tussen de raad van bestuur en de rector.

Schoolmanagementstatuut - volgt
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.

Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs - volgt
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsreglement Deeladviesraden 
Het medezeggenschapsreglement Deeladviesraden OMO SG De Langstraat regelt de aanstelling en taken van de deeladviesraad van het d’Oultremontcollege.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs    
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de raad van advies.

Het Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

Reglement Ouderraad - volgt
Het Reglement voor de Ouderraad regelt de samenstelling en bevoegdheden van de ouderraad.

Privacy

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden met de directeur van de school.

Privacy Statement OMO SG De Langstraat
Op de scholen van OMO Scholengroep De Langstraat (d’Oultremontcollege, Walewyc-mavo, Van Haestrechtcollege en Dr. Mollercollege) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen.

Responsible Disclosure Beleid
Bij OMO Scholengroep De Langstraat vinden wij de veiligheid van onze (informatie)systemen (internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Lees hier verder.

Reglement cameratoezicht 
Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle scholen van OMO Scholengroep De Langstraat waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht en ook op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers.

Overige

Rookbeleid 
Ons schoolterrein is rookvrij. Dit beleid geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat en beschrijft wat een rookvrij schoolterrein inhoudt en welke huisregels hieruit voortvloeien.

Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Reisprotocol leerlingen en ouders - volgt
Dit protocol biedt een aantal handvatten en tips die nuttig kunnen zijn om (buitenlandse) reizen en excursies zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Reisprotocol begeleiders - volgt
Dit protocol biedt een aantal handvatten en tips die nuttig kunnen zijn om (buitenlandse) reizen en excursies zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er ook een aantal aanwijzingen in opgenomen waaraan alle betrokken reisbegeleiders zich ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen dienen te houden.

Sponsorbeleid
Dit sponsorbeleid beschrijft de spelregels voor sponsoring zoals deze gelden voor alle scholen binnen OMO Scholengroep De Langstraat.

Reglement gebruik sociale media en andere communicatiemiddelen 
De afspraken in dit reglement gelden voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook buiten de school. Dit reglement geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat.

Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding
Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:
∙          noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
∙          noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
∙          passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs, www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de school en de voor de school specifieke medezeggenschapsreglementen.

Sponsorbeleid

Sponsorbeleid

Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is hier te downloaden.

De Scholengroep heeft het landelijk convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018” vertaald in een schooleigen regeling. Deze is goedgekeurd door de MR en vindt u hier.

Verzekeringen

Verzekeringen
De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken moet worden. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en, zij die voor de school actief zijn (docenten, bestuursleden, of vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Reisverzekering
Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg hebben gevolgd. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering.

Lesgeld en gratis boeken

Lesgeld en gratis boeken

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat zij geen lesgeld verschuldigd zijn. Daarnaast is wettelijk geregeld, dat de school ieder leerjaar gratis aan leerlingen de voorgeschreven schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking stelt. Hiervoor brengen wij ook geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van ‘gratis’ schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Dit betekent dat schoolboeken rechtstreeks door (de ouders van) leerlingen bij Iddink worden besteld. Ouders ontvangen tijdig bericht over de precieze gang van zaken bij bestelling en (in)levering van de boekenpakketten. De meeste boeken dienen uiteraard aan het einde van het schooljaar ook weer in goede staat terug ingeleverd te worden. Eventuele schade aan de boeken of vermissing wordt in rekening gebracht.

Sommige leermiddelen behoren ouders zelf aan te schaffen. Het gaat hierbij om zaken als atlassen, woordenboeken, gymkleding, rekenmachines, tekendozen, verbruiksmaterialen, proefwerkpapier, etc. Als deze tegen betaling beschikbaar worden gesteld aan leerlingen, kunnen ouders ervoor kiezen deze (aanvullende) materialen bij een andere leverancier aan te schaffen.

Betalingsregeling of financiële tegemoetkoming

Betalingsregeling
Het kan voorkomen dat ouders een bedrag verschuldigd zijn dat zij niet of niet in een keer kunnen betalen. Zij kunnen om een betalingsregeling vragen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Mw. J. Bouman van OMO SG De Langstraat (E: j.bouman@sgdelangstraat.nl / T: 0416-673933).

Stichting Strohalm en Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland leven in gezinnen met een inkomen rond de bijstandsnorm. Schoolgaande kinderen in deze situatie kunnen niet of weinig meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Geen schoolkamp, niet met excursies meegaan, geen sportactiviteiten of kunstzinnige vorming. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn, terwijl meedoen juist de horizon van kinderen vergroot: ze maken sociale contacten, leren zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen, etc.

Om te voorkomen dat deze kinderen aan de kant blijven, kunnen ouders voor financiële ondersteuning bij (buiten)schoolse activiteiten, in eerste instantie een beroep doen op een speciaal fonds van de school. Samen wordt bekeken of aanvullende financiële ondersteuning door Stichting Strohalm (voor gezinnen in de gemeente Waalwijk) of Stichting Leergeld (voor gezinnen in de gemeente Loon op Zand of Heusden) noodzakelijk is.
Als ouders voldoen aan de voorwaarden kan de school het volledige bedrag van de buitenschoolse activiteit voor haar rekening nemen. Bij meerdaagse kampen en reizen wordt altijd ook een financiële bijdrage van de ouders gevraagd, waarbij de afspraak geldt: 1/3 van de reissom komt voor rekening van de school, 1/3 van de reissom komt voor rekening van Stichting Strohalm of Stichting Leergeld, 1/3 van de reissom wordt betaald door de ouders. In bijzondere gevallen beslist de schooldirectie over de te bieden financiële ondersteuning.

Nadere informatie over Stichting Strohalm en Stichting Leergeld kunt u vinden op de websites van deze stichtingen, namelijk www.destrohalm.nl en www.leergeld.nl.

Ook willen wij u erop attenderen dat uw woongemeente u, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning kan bieden of u kan wijzen op andere mogelijkheden. Uw gemeente kan u daar meer over vertellen.

6. Financiële zaken – Schoolkosten

Ouderbijdrage
De leerlingen kunnen zich bij onze school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de bijbehorende examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd is op basis van vrijwillige deelname aan een activiteit of vrijwillig gebruik van een faciliteit. (zie artikel 24a van de WVO). De oudergeleding van de deelraad wordt vooraf om instemming gevraagd met de hoogte en bestemming van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

Met de vergoeding die wij van de overheid krijgen, kunnen wij het normale onderwijs bekostigen, maar wij willen onze leerlingen meer bieden dan wettelijk vereist. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan. introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlandse steden en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Hiervoor geldt het principe van ‘de gebruiker betaalt’.

Als u ervoor kiest om uw zoon of dochter niet deel te laten nemen aan de activiteit wordt hij/zij door de school opgevangen en krijgt zo nodig kosteloos een vervangend programma.

Kluisjes
          

Voor de leerlingen van onze school stellen we kluisjes beschikbaar om een zo goed mogelijke bescherming van persoonlijke eigendommen te kunnen waarborgen. Iedere leerling is er verantwoordelijk voor dat kluisjes aan het einde van ieder schooljaar leeg, schoon en in de oorspronkelijke (goede) staat worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is, kan de toegang tot de kluisjes in het nieuwe schooljaar worden ontzegd. Bij vormen van moedwillige beschadiging c.q. vandalisme kan eveneens het gebruik van de kluisjes ontzegd worden en kan een plicht tot schadevergoeding ontstaan. Bij het verlies van de sleutel worden eveneens kosten in rekening gebracht. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal.

Activiteiten en faciliteiten
Ons beleid is er natuurlijk op gericht dat wij de ouderbijdragen zo laag mogelijk houden. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons informatie over de extra activiteiten en faciliteiten en de daaraan verbonden kosten. Bovendien wordt op de website van de school per opleiding een overzicht weergegeven met daarin opgenomen de per leerjaar geplande activiteiten met bijbehorende kosten. Eventuele wijzigingen in het aanbod worden hier ook tijdig aangegeven.

Facturatie
Indien u besluit tot vrijwillige deelname aan een activiteit of van vrijwillig gebruik van een faciliteit leidt dit tot een betalingsverplichting. U zult hiervoor een digitale factuur ontvangen.