Vergaderdata 2017-2018

 • Woensdag 20 september
 • Donderdag 5 oktober Algemene Ledenvergadering
 • Donderdag 16 november
 • Donderdag 11 januari
 • Woensdag 28 februari
 • Woensdag 4 april
 • Dinsdag 8 mei
 • Woensdag 20 juni

Bestuur
De oudervereniging heeft een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • voorzitter
 • vice-voorzitter
 • penningmeester
 • secretaris

Het algemeen bestuur mag statutair bestaan uit minimaal 7 en maximaal 17 leden. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) die jaarlijks plaatsvindt. Tijdens de jaarlijkse ALV legt het bestuur aan  leden verantwoording af over gevoerde beleid, presenteert zijn  plannen voor het komende schooljaar en vraagt het goedkeuring voor de bijbehorende begroting.

Aanwezigheid en betrokkenheid van ouders op deze vergadering is erg belangrijk. Bij aanwezigheid heb je als lid stemrecht; ook kunnen dan  ideeën uitgewisseld worden. De te bespreken bestuursstukken, zoals de notulen van de jaarvergadering, het financieel jaarverslag en de begroting, liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage. Ook kunt u deze stukken opvragen bij het secretariaat:  oudervereniging@doultremontcollege.nl.

Activiteiten – Bestuursvergaderingen
Eén keer in de twee maanden wordt er een bestuursvergadering gehouden.  1x per 2 maanden of waar gewenst is een directielid aanwezig. Op deze manier is een goede en directe communicatie met de school mogelijk. Tijdens de vergaderingen komen de meest uiteenlopende zaken aan de orde.

Commissie Thema-avond

Commissie Thema-avond  organiseert elk jaar een thema-avond voor de ouders van leerlingen op het d’Oultremontcollege. Over het algemeen wordt deze avond aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering  gehouden en wordt er een onderwerp behandeld dat de ouders, de leerlingen en de school aangaat. Veelal wordt deze verzorgd door een externe deskundige en zijn er docenten of een leidinggevende van de school aanwezig om het beleid van de school toe te lichten.

Bestuur oudervereniging d’Oultremontcollege 2017-2018 

 • De heer H. van den Besselaar (voorzitter)
 • Mevrouw J. Corten (vice -voorzitter)
 • Mevrouw R. van Helvert  (penningmeester)
 • Mevrouw L. Toebes (secretaris)
 • Mevrouw P. van Loon
 • Mevrouw T. van Humbeeck
 • Mevrouw W. van Hulten

vragen of opmerkingen, klachten of tips, mail:

oudervereniging@doultremontcollege.nl