Het is ons doel om al onze leerlingen op te leiden tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers. Die op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van vandaag én van de toekomst. Daarom onderscheiden we in ons schoolbeleid vier speerpunten:

1. Onderwijs op maat

We willen kennis en vaardigheden bijbrengen op een passend niveau. Daarbij vinden we optimale leerprestaties belangrijker dan maximale leerprestaties. Want elke leerling verdient het onderwijs dat het beste past bij zijn of haar intellectuele capaciteiten én karakter. Ons onderwijs houdt daarom rekening met onderlinge verschillen tussen leerlingen. We stellen onszelf daarin steeds drie vragen: wie is deze leerling? Wat kan hij/zij? En, wat wil de leerling?

2. Respectvol samenleven

In het verlengde van de opvoeding van de ouders/verzorgers willen we waarden overdragen. In de eerste plaats is dat: respectvol omgaan met elkaar en met elkaars mening. Want leidt een respectvolle samenleving uiteindelijk niet tot een veilige en kansrijke maatschappij? De school wil hierin een voorbeeld zijn.

3. Zorg om onderwijsdoelen te realiseren

Soms hebben leerlingen zorg nodig om gestelde onderwijsdoelen te realiseren. Uiteraard biedt de school in die gevallen de benodigde hulp. Voor zorg die geen verband houdt met het leerproces heeft de school een signaalfunctie. In die gevallen zal verwezen worden naar andere instanties.

4. Meer dan onderwijs

Het vormende aspect van onderwijs zit niet alleen in lessituaties. Activiteiten die buiten het wettelijk vastgestelde leerplan liggen, verrijken leerlingen op maatschappelijk, cultureel, sportief en godsdienstig gebied. We werken planmatig en gericht aan de vorming van jonge mensen tot verantwoordelijke wereldburgers.