Zorgteam 

De zorgstructuur
Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan de mentor en de afdelingscoördinator kunnen bieden; bijvoorbeeld door omstandigheden thuis, ziekte of sociaal-emotionele problemen. Zo’n leerling wordt door de afdelingscoördinator aangemeld bij het ondersteuningsteam. Samen stellen zij de exacte ondersteuningsvraag vast om te bepalen wat er moet gebeuren om deze leerling vooruit te helpen. Een leerling kan – afhankelijk van de problematiek – besproken worden in het interne of externe ondersteuningsteam. In het interne ondersteuningsteam zitten docenten die over een bepaalde expertise beschikken op het gebied van sociaal-emotionele begeleiding en leerprocesbegeleiding. In het externe ondersteuningsteam zitten naast de beleidsmedewerker zorg ook de schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige, de jeugdagent en de leerplichtconsulent van de gemeente Heusden. 

De mentor stelt naar aanleiding van de besprekingen, in overleg met de beleidsmedewerker zorg een handelingsplan voor de leerling op. Aan de hand hiervan krijgt de leerling gepaste ondersteuning om zo goed mogelijk te blijven deelnemen aan het reguliere leerproces. Uiteraard brengt de school ouders/verzorgers op de hoogte van een verwijzing naar het ondersteuningsteam.

Faalangst en examens
Faalangst en examenvrees kunnen de studieresultaten en het zelfvertrouwen van een leerling negatief beïnvloeden. De school leert de leerling door advies en begeleiding beter om te gaan met deze angsten. 

Ondersteuningsteam (OT)
De school heeft een Ondersteuningsteam dat eens in de zes weken bijeenkomt. In dit adviesteam zitten de externe zorginstanties zoals het jeugdmaatschappelijk werk, de politie, schoolarts, leerplichtambtenaar en zorgcoördinatoren van de school. 

Schoolmaatschappelijk werk
Iedere week voert de schoolmaatschappelijk werker gesprekken met leerlingen die het zorgteam hiervoor aanmeldt. 

Sociale veiligheid
Het d’Oultremont College hecht zeer aan sociale veiligheid voor al zijn leerlingen. De leerlingen moeten zich veilig en geborgen voelen. Maar dit gevoel is geen vanzelfsprekendheid. De school doet grote investeringen om dit te bereiken. Alle leerlingen krijgen met hun mentor een steun en toeverlaat. De school kent onder andere spreekuren van de schoolverpleegkundige en de jeugdagent. Er is een vertrouwenscommissie, waarvan de vertrouwenspersonen de eerste opvang verzorgen van slachtoffers van seksuele intimidatie, agressie en/of geweld en discriminatie op school. De school verzorgt ook rouwbegeleiding in geval van overlijden in de naaste omgeving van de leerling. We zien dat deze begeleiding en zorg een positieve bijdrage leveren aan de sociale veiligheid op onze school.

Hebt u klachten over seksuele intimidatie, seksueel misdrijf, ernstig psychisch of fysiek geweld?
Bel dan het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).

Zorg voor Jeugd
Onze school is signaalgever voor het landelijke signaleringssysteem “Zorg voor Jeugd”. Meer informatie is hier te vinden.