Samenwerkingsverband VO De Langstraat (SWV)  

De Tussenvoorzieningen

In het Passend Onderwijs spreken we over een tussenvoorziening of OPDC (Orthopedagogisch didactisch centrum). Een tussenvoorziening is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk intensievere begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag en/of sociaal-emotioneel functioneren. SWV VO De Langstraat heeft gezien zijn grootte gekozen voor één OPDC/Boost! waarin de expertise is samengebracht. 

Als een school constateert dat zij een leerling (tijdelijk) niet het onderwijs kan bieden dat passend is voor die leerling, kan  deze door de ACT (Adviescommissie Toelating) verwezen worden naar OPDC Boost. Dit kan zijn voor een crisisplaatsing of voor een onderwijsarrangement OPDC. Volledige terugkeer naar een reguliere onderwijssetting blijft het doel. OPDC Boost! is gevestigd in jongerencentrum De Tavenu in Waalwijk en kan daarbij ook gebruik maken van de kennis, expertise en inzet vanuit het jongerencentrum. 

De scholen van ons SWV wisselen, indien dat noodzakelijk is, leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. Soms kunnen de leer- en gedragsproblemen echter zo groot zijn dat de school handelingsverlegen is. Vaak wordt dan de Advies Commissie Toewijzing (ACT) van het SWV om een advies gevraagd en wordt er gekeken naar de optie van een andere school voor VO of VSO, of OPDC Boost!

Voortijdig schoolverlaten (VSV) 
Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Onze scholen voeren beleid om voortijdig schoolverlaten zo veel mogelijk te voorkomen. 

Hiertoe maken wij met onze scholen deel uit van de RMC’s 35 en 36 (Regionaal Meld- en Coordinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters) en passen wij het door ons onderschreven VSV-convenant toe. We werken daarbij nauw samen met de afdelingen Leerplicht van de betrokken gemeenten.