Leerlingvolgsysteem

Leerlingcoaches
In de onderbouw kunnen leerlingen zich laten ondersteunen door de leerlingcoaches. Leerlingen kunnen uit eigen beweging gebruik maken van deze begeleiding. 

Taalondersteuning
Sommige leerlingen lopen vast bij zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis of natuurkunde,
omdat hun woordenschat en tekstbegrip ontoereikend zijn om de schooltaal in boeken te kunnen
volgen. Zij krijgen speciale taalondersteuning aangeboden. 

Bovenbouw helpt onderbouw: huiswerkbegeleiding door bovenbouwleerlingen
Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 kunnen een beroep doen op een bovenbouwleerling voor bijles en
studiecoaching. Bij het leerlingloket zijn aanmeldingsformulieren te verkrijgen. Voor deze begeleiding
vragen de bovenbouwleerlingen een kleine vergoeding.  

De remedial teacher
Een aantal leerlingen heeft op basis van een orthopedagogisch rapport een
dyslexieverklaring. Op het d’Oultremont College vervullen enkele docenten een speciale taak op het
gebied van remedial teaching. Zij begeleiden en ondersteunen (indien nodig) groepjes leerlingen van klas 1 en 2 volgens de aanbevelingen in het genoemde orthopedagogisch rapport. 

De leerling met extra ondersteuning
Met de invoering van passend onderwijs, is de systematiek van de ondersteuning gewijzigd. In het hoofdstuk Passend onderwijs en ondersteuningsstructuur wordt hier nader op ingegaan. 
In het schoolondersteuningsplan (SOP) van het d’Oultremont College beschrijven we de doelstellingen, werkzaamheden en ambities op het gebied van de basisondersteuning van onze school. Afspraken hierover zijn gemaakt in het SWV VO De Langstraat. Het schoolondersteuningsplan van het d’Oultremont College vindt u hier. 

Zorgteam

Zorgteam 

De zorgstructuur
Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan de mentor en de afdelingscoördinator kunnen bieden; bijvoorbeeld door omstandigheden thuis, ziekte of sociaal-emotionele problemen. Zo’n leerling wordt door de afdelingscoördinator aangemeld bij het ondersteuningsteam. Samen stellen zij de exacte ondersteuningsvraag vast om te bepalen wat er moet gebeuren om deze leerling vooruit te helpen. Een leerling kan – afhankelijk van de problematiek – besproken worden in het interne of externe ondersteuningsteam. In het interne ondersteuningsteam zitten docenten die over een bepaalde expertise beschikken op het gebied van sociaal-emotionele begeleiding en leerprocesbegeleiding. In het externe ondersteuningsteam zitten naast de beleidsmedewerker zorg ook de schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige, de jeugdagent en de leerplichtconsulent van de gemeente Heusden. 

De mentor stelt naar aanleiding van de besprekingen, in overleg met de beleidsmedewerker zorg een handelingsplan voor de leerling op. Aan de hand hiervan krijgt de leerling gepaste ondersteuning om zo goed mogelijk te blijven deelnemen aan het reguliere leerproces. Uiteraard brengt de school ouders/verzorgers op de hoogte van een verwijzing naar het ondersteuningsteam.

Faalangst en examens
Faalangst en examenvrees kunnen de studieresultaten en het zelfvertrouwen van een leerling negatief beïnvloeden. De school leert de leerling door advies en begeleiding beter om te gaan met deze angsten. 

Ondersteuningsteam (OT)
De school heeft een Ondersteuningsteam dat eens in de zes weken bijeenkomt. In dit adviesteam zitten de externe zorginstanties zoals het jeugdmaatschappelijk werk, de politie, schoolarts, leerplichtambtenaar en zorgcoördinatoren van de school. 

Schoolmaatschappelijk werk
Iedere week voert de schoolmaatschappelijk werker gesprekken met leerlingen die het zorgteam hiervoor aanmeldt. 

Sociale veiligheid
Het d’Oultremont College hecht zeer aan sociale veiligheid voor al zijn leerlingen. De leerlingen moeten zich veilig en geborgen voelen. Maar dit gevoel is geen vanzelfsprekendheid. De school doet grote investeringen om dit te bereiken. Alle leerlingen krijgen met hun mentor een steun en toeverlaat. De school kent onder andere spreekuren van de schoolverpleegkundige en de jeugdagent. Er is een vertrouwenscommissie, waarvan de vertrouwenspersonen de eerste opvang verzorgen van slachtoffers van seksuele intimidatie, agressie en/of geweld en discriminatie op school. De school verzorgt ook rouwbegeleiding in geval van overlijden in de naaste omgeving van de leerling. We zien dat deze begeleiding en zorg een positieve bijdrage leveren aan de sociale veiligheid op onze school.

Hebt u klachten over seksuele intimidatie, seksueel misdrijf, ernstig psychisch of fysiek geweld?
Bel dan het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).

Zorg voor Jeugd
Onze school is signaalgever voor het landelijke signaleringssysteem “Zorg voor Jeugd”. Meer informatie is hier te vinden. 

Onderwijsinspectie VO

Inspectie VO
Contactgegevens van de Onderwijsinspectie VO:
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Contact: https://www.onderwijsinspectie.nl/contact
Informatie Rijksoverheid: 1400

Oudervereniging

Oudervereniging

Aan het d’Oultremont College is een oudervereniging verbonden waar iedere ouder, bij toelating van het kind automatisch lid van is. De vereniging heeft als doelstelling het contact tussen ouders en de school te bevorderen. Daarom zijn suggesties van ouders, verzorgers of voogden altijd van harte welkom.

De oudervereniging komt regelmatig bijeen en bespreekt dan met de schoolleiding alle zaken die binnen haar bevoegdheid liggen. De oudervereniging is bereikbaar per e-mail: oudervereniging@doultremontcollege.nl.

Leerlingenparticipatie

Leerlingenparticipatie

De mening van onze leerlingen telt. Daarom is er op onze school een leerlingenraad die opkomt voor de belangen van leerlingen in overleg met de schoolleiding en andere betrokkenen. De leerlingenraad streeft het leefklimaat voor de leerlingen op school te verbeteren en de onderlinge contacten tussen leerlingen te bevorderen. Hiermee levert de raad een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school. De schoolleiding betrekt de leerlingenraad voor advies bij het opstellen van het Leerlingstatuut en de Gedragscodes die de school hanteert.

Medezeggenschapsraad en deelschooladviesraden

Medezeggenschapsraad (MR)

OMO SG De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op (centraal) scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier locaties, te weten het d’Oultremont College in Drunen, het Dr. Mollercollege en de Walewyc Mavo in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschaptaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden.

Onze medezeggenschapsraad is te bereiken via e-mailadres mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk.

Deelschooladviesraad (DAR)
Op iedere locatie is er een deelschooladviesraad (DAR). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS), zoals de MR die heeft, maar binnen onze scholengroep is het beleid dat de schoolleidingen van elke locatie de voorgenomen besluiten ten aanzien van de eigen deelschool eerst ter informatie voorleggen aan hun DAR, alvorens ze worden voorgelegd aan de MR. De MR betrekt in zijn besluitvorming het standpunt van de DAR over het voorgenomen besluit.

Samenstelling MR en DAR
De DAR van iedere locatie bestaat uit vier leden. De vier leden van de DAR nemen namens hun school ook plaats in de medezeggenschapsraad. De scholengroep MR telt 16 leden, vier uit iedere DAR (1 ouder,  1 leerling en 2 personeelsleden).

Als er onvoldoende ouders dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden, kan de te vervullen plaats worden toegedeeld aan de andere groep, dit telkens slechts voor de duur van één jaar. Daarmee bestaat de MR voor de helft uit vertegenwoordigers uit de ouder-/leerlinggeleding en voor de helft uit vertegenwoordigers van de personeelsgeleding.

Leden van de Deelschooladviesraad 2021-2022:
Namens het personeel:
– Jeroen Blom, voorzitter
– Mark van Kruijsbergen

Namens de leerlingen:
– Aldin Besic

Namens de ouders:
– Dhr. Emile Mutsaers

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen.

Ondersteuningsplanraad (OPR)
De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (van resp. de geleding ouders en personeel) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 30-09 (www.swvdelangstraat.nl).

Regelingen en reglementen

De rechten en plichten van ouders, leerlingen en bestuur zijn geregeld in onderstaande documenten

Klachten

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs 
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. Daarom vragen wij u in eerste instantie contact op te nemen met de afdelingscoördinator van uw zoon/dochter. Klik hier voor de contactgegevens. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de directeur, Paul Jankowski (p.jankowski@doultremontcollege.nl). 

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Ondersteuning leerlingen

Anti-pestprotocol 
Het pestprotocol is geschreven voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van onze school weer ten aanzien van pesten.

Protocol ondersteunende faciliteiten
Dit protocol geeft informatie over hoe we omgaan met extra faciliteiten die we bieden aan leerlingen die daar recht op hebben.

Verzuimprotocol 
Dit protocol dient als leidraad en vraagbaak voor het beleid dat de school hanteert inzake verzuim en verlof en sluit in haar regelgeving aan bij de voorschriften van het ministerie.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van medewerkers gevraagd. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Middels dit protocol beschrijven we de bekwaamheid en aansprakelijkheid van diegene die medische handelingen verricht binnen het d’Oultremontcollege.

Schoolondersteuningsplan
In het schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijven we de doelstellingen, werkzaamheden en ambities op het gebied van de basisondersteuning van onze school. Afspraken hierover zijn gemaakt in SWV VO De Langstraat.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

Bestuurlijk

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs 
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de bevoegdheden tussen de raad van bestuur en de rector.

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.

Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs 
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsreglement Deelschooladviesraden 
Het medezeggenschapsreglement Deelschooladviesraden OMO SG De Langstraat regelt de aanstelling en taken van de deelschooladviesraad van het d’Oultremontcollege.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs    
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies.

Het Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

Reglement Ouderraad – volgt
Het Reglement voor de Ouderraad regelt de samenstelling en bevoegdheden van de ouderraad.

Privacy

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden met de directeur van de school.
De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl.

Privacy Statement OMO SG De Langstraat
Op de scholen van OMO Scholengroep De Langstraat (d’Oultremont College, Walewyc Mavo, Van Haestrecht College en Dr. Mollercollege) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn worden verzameld. De persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens  neemt de school de geldende privacywetgeving in acht.

Responsible Disclosure Beleid
Bij OMO Scholengroep De Langstraat vinden wij de veiligheid van onze (informatie)systemen (internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Lees hier verder.

Reglement cameratoezicht 
Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle scholen van OMO Scholengroep De Langstraat waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht en ook op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers. De school vraagt éénmalig bij aanvang van de schoolperiode toestemming voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal.

Specifieke toestemming
Tijdens de schoolperiode zullen er specifieke situaties zijn waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, (examen)feesten, en het vervaardigen van het jaarboek.

Er is geen toestemming van leerlingen of (bij leerling onder de 16 jaar) ouders/voogd nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van leerlingen).

Overige

Rookbeleid 
Ons schoolterrein is rookvrij. Dit beleid geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat en beschrijft wat een rookvrij schoolterrein inhoudt en welke huisregels hieruit voortvloeien.

Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Reisprotocol leerlingen, ouders en begeleiders
Dit protocol biedt een aantal handvatten en tips die nuttig kunnen zijn om (buitenlandse) reizen en excursies zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er ook een aantal aanwijzingen in opgenomen waaraan alle betrokken reisbegeleiders zich ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen dienen te houden.

Sponsorbeleid
Dit sponsorbeleid beschrijft de spelregels voor sponsoring zoals deze gelden voor alle scholen binnen OMO Scholengroep De Langstraat.

Reglement sociale media en andere communicatiemiddelen  
De afspraken in dit reglement gelden voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook buiten de school. Dit reglement geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat.

Reglement genotmiddelen
Onze scholengroep wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen. Dat kan alleen wanneer de leerlingen zich houden aan de regels die we hebben opgesteld. Ook voor het gebruik van genotmiddelen gelden regels. Dit reglement geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat

Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding
Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:
∙          noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
∙          noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
∙          passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs, www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de school en de voor de school specifieke medezeggenschapsreglementen.

Sponsorbeleid

Sponsorbeleid

Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is hier te downloaden.

Verzekeringen

Verzekeringen
De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken moet worden. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en, zij die voor de school actief zijn (docenten, bestuursleden, of vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten (WA).

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Reisverzekering
Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Wij wijzen u erop dat de school geen annuleringsverzekering heeft afgesloten. 

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg hebben gevolgd. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering.

Lesgeld en gratis boeken

Lesgeld en gratis boeken

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat zij geen lesgeld verschuldigd zijn. Daarnaast is wettelijk geregeld, dat de school ieder leerjaar gratis aan leerlingen de voorgeschreven schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking stelt. Hiervoor brengen wij ook geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van ‘gratis’ schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Dit betekent dat schoolboeken rechtstreeks door (de ouder(s)/verzorger(s) van) leerlingen bij Iddink worden besteld. Ouders ontvangen tijdig bericht over de precieze gang van zaken bij bestelling en (in)levering van de boekenpakketten. De meeste boeken dienen uiteraard aan het einde van het schooljaar ook weer in goede staat terug ingeleverd te worden. Eventuele schade aan de boeken of vermissing wordt in rekening gebracht.

Sommige leermiddelen behoren ouder(s)/verzorger(s) zelf aan te schaffen. Het gaat hierbij om zaken als atlassen, woordenboeken, gymkleding, rekenmachines, tekendozen, verbruiksmaterialen, proefwerkpapier, etc. Als deze tegen betaling beschikbaar worden gesteld aan leerlingen, kunnen ouders ervoor kiezen deze (aanvullende) materialen bij een andere leverancier aan te schaffen.

Laptops
Binnen Scholengroep de Langstraat wordt gewerkt met BYOD ( bring your own device). Elke leerling neemt zijn eigen (huur)laptop mee naar school. De school kan ouders wettelijk niet verplichten een laptop aan te schaffen. De school zal echter in de lessen gebruik maken van laptops. In het geval dat ouders  niet over willen gaan tot BYOD, zal de directie met de ouders overleggen wat de mogelijkheden zijn om toch volwaardig deel te kunnen nemen aan alle lessen.