Contact met ouders

De school hecht grote waarde aan goede communicatie met de ouders, want ouders dienen goed op de hoogte te zijn van de studievorderingen en het welzijn van hun kind(eren). Maar het is ook belangrijk om met de school over tal van andere zaken te communiceren.

Ouderavonden
Het jaarrooster voorziet ruim in de mogelijkheid voor ouders om met docenten en mentoren te overleggen. In de maanden september t/m april vindt voor alle leerjaren een reeks ouderavonden plaats. In het ene geval spreekt de ouder met de vakdocent, in het andere geval met de klassenmentor.

Informatieve avonden
Voor de verschillende afdelingen belegt de school diverse informatieve avonden. In de eerste weken van het schooljaar krijgen alle ouders een uitnodiging voor zo’n bijeenkomst. Op andere momenten verstrekken we informatie aan de ouders in verband met de keuze van bijvoorbeeld de vakkenpakketten. Ouders van examenkandidaten krijgen toelichting op de gang van zaken bij het examen.

Rapportages
Gedurende het schooljaar kunnen ouders zelf online de vorderingen bekijken op de schoolsite. Met behulp van Magister voeren docenten de behaalde cijfers in. Verder wordt drie keer per schooljaar een rapport uitgereikt, behalve in het examenjaar. Examenkandidaten krijgen na elke periode van het schoolexamen een cijferlijst mee naar huis.

Website en het leerling- en ouderportaal
Voor alle algemene informatie over het d’Oultremont College kan iedereen terecht op de website van onze school. Daarnaast kunnen ouders, docenten en leerlingen via een inlogaccount in het leerling- en ouderportaal van de school. Er wordt informatie verstrekt over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten, maar ouders kunnen ook de gegevens over hun kinderen vinden, gecombineerd met de cijferoverzichten van het lopende jaar. De site informeert ook over veel praktische zaken, zoals vakantiedata en actuele roosterwijzigingen. Om goed geïnformeerd te blijven, raden we iedereen aan om met regelmaat een bezoek te brengen aan de website of het leerling- en ouderportaal.

Schriftelijke informatie
In de loop van het schooljaar krijgen leerlingen en ouders aanvullende informatie over activiteiten die passen bij de afdeling waar de leerling zit. Meerdere keren per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief, de Nieuwsbrief voor ouders.

Informatievoorziening aan ouder(s)/verzorger(s)
De school heeft, naast de ouder die met het gezag bekleed is, aan de ouder die niet met het gezag bekleed is, een zelfstandige informatieplicht ten opzichte van de beide ouders van het kind. Er is onderscheid tussen ouders die met het gezag bekleed zijn en ouders die niet met het gezag bekleed zijn. Ouders die met het gezag bekleed zijn, hebben recht op alle informatie over hun kind, ook al zijn ze gescheiden. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt. Ouders die niet met het gezag bekleed zijn hebben ook recht op informatie over hun kind, maar op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt.

De regeling is als volgt samen te vatten:

  1. Wanneer ouders met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen, krijgen zij alle informatie over hun kind toegestuurd op het woonadres van het kind.
  2. Wanneer ouders gescheiden zijn en niet (of wel) bij elkaar wonen en beiden het gezag hebben, kunnen zij na een gericht verzoek beiden informatie over hun kind krijgen. De informatie wordt in principe naar het woonadres van het kind gestuurd. Indien ouders hierover een geschil hebben dan kunnen ze naar de rechter.
  3. Wanneer een ouder of beide ouders geen gezag (meer) heeft/ hebben over hun kind, hebben zij ook recht op informatie over hun kind. De ouder moet daarover zelf een concreet verzoek indienen; de ouder in kwestie kan niet volstaan met een algemeen verzoek om in de toekomst altijd belangrijke informatie te krijgen. Op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. Indien het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn, indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden.
  4. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie.
  5. Indien een leerling de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, moet hij/zij aangeven of hij/zij de ouders met inachtneming van de bovenstaande leden machtigt tot het ontvangen van informatie.