Leerlingcoaches
In de onderbouw kunnen leerlingen zich laten ondersteunen door de leerlingcoaches. Leerlingen kunnen uit eigen beweging gebruik maken van deze begeleiding. 

Taalondersteuning
Sommige leerlingen lopen vast bij zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis of natuurkunde,
omdat hun woordenschat en tekstbegrip ontoereikend zijn om de schooltaal in boeken te kunnen
volgen. Zij krijgen speciale taalondersteuning aangeboden. 

Bovenbouw helpt onderbouw: huiswerkbegeleiding door bovenbouwleerlingen
Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 kunnen een beroep doen op een bovenbouwleerling voor bijles en
studiecoaching. Bij het leerlingloket zijn aanmeldingsformulieren te verkrijgen. Voor deze begeleiding
vragen de bovenbouwleerlingen een kleine vergoeding.  

De remedial teacher
Een aantal leerlingen heeft op basis van een orthopedagogisch rapport een
dyslexieverklaring. Op het d’Oultremont College vervullen enkele docenten een speciale taak op het
gebied van remedial teaching. Zij begeleiden en ondersteunen (indien nodig) groepjes leerlingen van klas 1 en 2 volgens de aanbevelingen in het genoemde orthopedagogisch rapport. 

De leerling met extra ondersteuning
Met de invoering van passend onderwijs, is de systematiek van de ondersteuning gewijzigd. In het hoofdstuk Passend onderwijs en ondersteuningsstructuur wordt hier nader op ingegaan. 
In het schoolondersteuningsplan (SOP) van het d’Oultremont College beschrijven we de doelstellingen, werkzaamheden en ambities op het gebied van de basisondersteuning van onze school. Afspraken hierover zijn gemaakt in het SWV VO De Langstraat. Het schoolondersteuningsplan van het d’Oultremont College vindt u hier.