Faalangst en examens
Faalangst en examenvrees kunnen de studieresultaten en het zelf vertrouwen van een leerling negatief beïnvloeden. Door op school een cursus te volgen, leert de leerling beter om te gaan met deze angsten. Speciaal opgeleide docenten geven deze cursus.

Dyslexie
Leerlingen met een leeshandicap kunnen op kosten van de scholengroep schoolboeken als luisterboek bestellen bij Dedicon in Grave. Ouders dienen vooraf te overleggen met de remedial teacher van de school. Een nadere omschrijving van de geboden hulp op het d’Oultremontcollege is te vinden in het schoolondersteuningsplan van de school en in het dyslexyprotocol.

Kernnetwerken Jeugdhulpverlening
Het kernnetwerk van de gemeente Heusden is een gestructureerd overleg van mensen die dagelijks met kinderen, jongeren en ouders/verzorgers werken. Het overleg heeft als doel vroegtijdig problemen bij kinderen en jongeren te voorkomen en te signaleren. En waar nodig te werken aan een oplossing. De zorgcoördinator vertegenwoordigt onze school in dit netwerk.

Zorg voor Jeugd
Onze school is signaalgever voor het landelijke signaleringssysteem “Zorg voor Jeugd”.

Wie zitten er in het samenwerkingsverband VO
Het bestuur van het SWV wordt gevormd door de bestuurders van de genoemde VO-scholen. Onze rector Jan van Pelt is daarin onze vertegenwoordiger.
Daarnaast heeft iedere VO-school een directielid afgevaardigd die ‘zorg’ in de portefeuille heeft. Namens onze school neemt de directeur, Ard van Aken, deel aan dit zogenaamde Schoolondersteuningsoverleg (SOO). Christien van Heijst en Leonie van den Munkhof zijn onze vertegenwoordigers in het netwerk van zorgcoördinatoren: Zorgcoördinatorenoverleg (ZOO).

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband
De samenwerkende scholen leggen de afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in een ondersteuningsplan van het SWV. Hierin staat onder meer hoe de scholen:

  • het passend onderwijs in hun regio inrichten;
  • het geld voor extra ondersteuning besteden;
  • leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;
  • de rol van de ouders beschrijven.

Alle deelnemende scholen binnen het Samenwerkingsverband hebben in het basisprofiel beschreven welke orthobeelden normaliter behoren tot de basisondersteuning van de school. Met orthobeelden bedoelen we de beschrijving van die leerlingen die een specifieke hulpvraag hebben.

Daarnaast hebben wij als d’Oultremont College aangegeven waar onze grens ligt als het gaat om ondersteuning aan leerlingen. Voor onze school zijn dat leerlingen die behoren tot de categorieën blind, Downsyndroom, ODD en leerlingen met een verstandelijke handicap. In de pluscategorie proberen we, afhankelijk van de zwaarte, de bij ons aangemelde leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daar waar extra ondersteuning nodig is, zal hulp worden gevraagd binnen het SWV.

De rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven. De Gemeente Heusden regelt voor ons de leerplicht. Het ondersteuningsplan van het d’Oultremont College vindt u hier.