Archieven

Kwaliteitszorg, -ontwikkeling, -cultuur en -borging

Kwaliteitszorg, -ontwikkeling, -cultuur en -borging
Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn. Daarom hebben we een stelsel van kwaliteitszorg ingebed in onze organisatie.

De uitgangspunten van de kwaliteitszorg binnen d’Oultremontcollege zijn als volgt:

 • Het is gericht op en ondersteunend aan de in het schoolplan genoemde doelstellingen.
 • Het helpt de school bij de reflectie op haar functioneren.
 • Het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en de OMO-kaders voor kwaliteitszorg.
 • Het versterkt de ontwikkeling naar een professionele organisatie.
 • Het betrekt alle actoren in de organisatie erbij.

Wat verstaan wij onder onderwijskwaliteit?
Wanneer we praten over onderwijskwaliteit maken we onderscheid tussen drie domeinen:

 • Kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.
 • Socialisatie: het onderdeel worden van tradities en praktijken.
 • Persoonsvorming: het vormen van een eigen persoon.

Onderwijskwaliteit gaat over de invulling van deze domeinen. Met ons kwaliteitszorgsysteem bewaken we dat onze leerlingen in deze domeinen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op een voor hen passende VO-opleiding én dat onze leerlingen goed voorbereid worden op een vervolgopleiding.

We zien de kwaliteit van ons onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Met elkaar voeren we inhoudsrijke gesprekken. Dit doen we binnen en tussen teams, tussen leidinggevende en medewerkers en met onze stakeholders zoals onze leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, Raad van Bestuur en Raad van Advies van OMO. We voeren deze gesprekken op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die wij verzamelen.

Al onze scholen hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Alle afdelingen van onze vier scholen beschikken in 2021 over een oordeel voldoende op de onderwijsresultaten.

Schoolresultaten

Schoolresultaten
Gegevens over de interne doorstroom binnen de school vindt u op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier voor een directe link naar de interne doorstroom op het d’Oultremont College. 

Op deze website vindt u tevens informatie over het percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt. Klik hier voor een directe link naar het slaagpercentage op het d’Oultremont College. 

Vakantieplanning 2021-2022

 • Vakantieplanning 2022-2023
 • Start schooljaar
 • Herfstvakantie
 • Kerstvakantie
 • Voorjaarsvakantie
 • Goede Vrijdag
 • Tweede paasdag
 • Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
 • Hemelvaart + dag na Hemelvaart
 • Tweede pinksterdag
 • Zomervakantie
 • Data
 • 5 september 2022
 • 24 t/m 28 oktober 2022
 • 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 • 20 t/m 24 februari 2023
 • 7 april 2023
 • 10 april 2023
 • 24 april t/m 5 mei 2023
 • 18 en 19 mei 2023
 • 29 mei 2023
 • 17 juli t/m 25 augustus 2023

Faalangst, dyslexie en jeugdhulpverlening

Faalangst en examens
Faalangst en examenvrees kunnen de studieresultaten en het zelf vertrouwen van een leerling negatief beïnvloeden. Door op school een cursus te volgen, leert de leerling beter om te gaan met deze angsten. Speciaal opgeleide docenten geven deze cursus.

Dyslexie
Leerlingen met een leeshandicap kunnen op kosten van de scholengroep schoolboeken als luisterboek bestellen bij Dedicon in Grave. Ouders dienen vooraf te overleggen met de remedial teacher van de school. Een nadere omschrijving van de geboden hulp op het d’Oultremontcollege is te vinden in het schoolondersteuningsplan van de school en in het dyslexyprotocol.

Kernnetwerken Jeugdhulpverlening
Het kernnetwerk van de gemeente Heusden is een gestructureerd overleg van mensen die dagelijks met kinderen, jongeren en ouders/verzorgers werken. Het overleg heeft als doel vroegtijdig problemen bij kinderen en jongeren te voorkomen en te signaleren. En waar nodig te werken aan een oplossing. De zorgcoördinator vertegenwoordigt onze school in dit netwerk.

Zorg voor Jeugd
Onze school is signaalgever voor het landelijke signaleringssysteem “Zorg voor Jeugd”.

Wie zitten er in het samenwerkingsverband VO
Het bestuur van het SWV wordt gevormd door de bestuurders van de genoemde VO-scholen. Onze rector Jan van Pelt is daarin onze vertegenwoordiger.
Daarnaast heeft iedere VO-school een directielid afgevaardigd die ‘zorg’ in de portefeuille heeft. Namens onze school neemt de directeur, Ard van Aken, deel aan dit zogenaamde Schoolondersteuningsoverleg (SOO). Christien van Heijst en Leonie van den Munkhof zijn onze vertegenwoordigers in het netwerk van zorgcoördinatoren: Zorgcoördinatorenoverleg (ZOO).

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband
De samenwerkende scholen leggen de afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in een ondersteuningsplan van het SWV. Hierin staat onder meer hoe de scholen:

 • het passend onderwijs in hun regio inrichten;
 • het geld voor extra ondersteuning besteden;
 • leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;
 • de rol van de ouders beschrijven.

Alle deelnemende scholen binnen het Samenwerkingsverband hebben in het basisprofiel beschreven welke orthobeelden normaliter behoren tot de basisondersteuning van de school. Met orthobeelden bedoelen we de beschrijving van die leerlingen die een specifieke hulpvraag hebben.

Daarnaast hebben wij als d’Oultremont College aangegeven waar onze grens ligt als het gaat om ondersteuning aan leerlingen. Voor onze school zijn dat leerlingen die behoren tot de categorieën blind, Downsyndroom, ODD en leerlingen met een verstandelijke handicap. In de pluscategorie proberen we, afhankelijk van de zwaarte, de bij ons aangemelde leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daar waar extra ondersteuning nodig is, zal hulp worden gevraagd binnen het SWV.

De rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven. De Gemeente Heusden regelt voor ons de leerplicht. Het ondersteuningsplan van het d’Oultremont College vindt u hier.

Ons team 2

Schoolleiding
Clustercoördinatoren
Afdelingscoördinatoren
1

John Doe

John Doe

John Doe

John Doe

John Doe

IcoonBox Titel

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

IcoonBox Titel

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Ons team

 • {{content-0}}

Voorlichtingsavonden

We houden een viertal digitale voorlichtingsavonden. Op iedere avond houden we twee rondes. Veilig vanuit huis krijg je informatie over onze school en is het mogelijk om vragen te stellen (ook aan onze leerlingen!). Je ontvangt na aanmelding een e-mail ter bevestiging van je deelname.

Aanmelden kan via de volgende link: https://bit.ly/34uRr93

Maandag 9 november om 19.00 uur of om 20.00 uur

Dinsdag 10 november om 19.00 uur of om 20.00 uur 

Maandag 16 november om 19.00 uur of om 20.00 uur

Dinsdag 17 november om 19.00 uur of om 20.00 uur

Technasium (havo en vwo) O&O voor de mavo

Op het d’Oultremont College volg je vanaf leerjaar 1 het vak Onderzoek en Ontwerpen. Bij dat vak werk je aan projecten: een unieke mix van wetenschap en creativiteit, van denken en doen. Je oefent zo een heleboel vaardigheden. Van onderzoeken tot ontwerpen, van plannen tot iets presenteren. Heel technisch hoef je niet te zijn, het is vooral belangrijk dat je creatief bent en zelfstandig kunt werken. Je wordt uitgedaagd om je vast te bijten in een uitdagende opdracht en daarvoor, samen met je groepje, een oplossing te bedenken.

Bij Onderzoek en Ontwerpen hebben we geen lesboeken. Elk project is uniek!

Dit filmpje geeft meer uitleg over het Technasium.

Onderzoek en Ontwerpen voor de mavo
Het nieuwe vak Onderzoek & Ontwerpen voor de mavo wordt sinds drie jaar op onze school aangeboden. Alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben dit vak op hun lesrooster staan. We hebben in dit vak de verworvenheden van het vak Onderzoek & Ontwerpen voor havo en vwo (Technasium) vertaald naar de mavo-leerling.

Daarmee proberen we de bètagerichte mavo-leerling beter voor te bereiden op een mogelijke toekomst in veelal technisch gerichte vakken. Gedurende deze lessen krijgen de competenties zoals samenwerken, plannen en organiseren, inventiviteit, doorzetten en kennisgerichtheid veel aandacht.

Het vak Onderzoek & Ontwerpen voor de mavo combineert de vakken wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde en we proberen te bereiken dat de leerlingen zo geprikkeld worden om in het tweede gedeelte van de mavo ook meer voor deze vakken te kiezen.
In de maatschappij is meer en meer behoefte aan mensen die een bèta-achtergrond hebben.

Onderbouw Technasium (havo en vwo)
Je maakt in de eerste klas van de havo of het vwo kennis met het vak Onderzoek en Ontwerpen tijdens twee bijzondere projecten. Bij zo’n project maak je aan het begin van iedere week een planning. Daarna ga je aan de slag en aan het eind van de week kijk je hoe het gegaan is. In een evaluatieformulier zet je wat er goed is gegaan en wat eventueel beter kon. De docent houdt je als een ‘coach’ in de gaten en geeft je tips en adviezen. Bevalt deze manier van leren je? Dan kun je er in de tweede en derde klas mee door: je zit dan officieel op het Technasium (havo en vwo). Aan het eind van de derde klas beslis je of je eindexamen wilt doen in het vak Onderzoek en Ontwerpen.

Bovenbouw Technasium (havo en vwo)

Vanaf het vierde leerjaar ga je samen met medeleerlingen op zoek naar opdrachtgevers: dat doe je in de richting die jullie het meest aanspreekt. Daarbij werk je uiteindelijk toe naar een “meesterproef” in het examenjaar. Je gaat dan een jaar in opdracht van een bedrijf iets onderzoeken of ontwerpen. Je hebt twee externe begeleiders: iemand van het hbo en iemand uit het bedrijfsleven.

Aan het eind van het technasium krijg je – naast je havo of vwo diploma – een certificaat. Maar misschien is er tegen de tijd dat jij examen doet al wel een officieel technasium diploma, daar wordt namelijk achter de schermen hard aan gewerkt.

Binnen het technasium zijn vaardigheden erg belangrijk. Bij de beoordeling staan die vaardigheden dan ook centraal. Dit gebeurt niet aan de hand van proefwerken, maar op basis van observaties en gesprekken. Iedere leerling krijgt daarbij veel persoonlijke aandacht.

Waarom Technasium (havo en vwo) kiezen?
Het Technasium biedt je een unieke kans om je voor te bereiden op een opleiding op hbo of universitair niveau. Je leert plannen, kritisch naar jezelf kijken en ingewikkelde problemen oplossen. Bovendien krijg je volop kansen om alvast wat rond te kijken in de beroepspraktijk. Daardoor kun je uitvinden welke richtingen je het meest aanspreken. Dat maakt een latere studiekeuze een stuk gemakkelijker. Bovendien is de kans dat je straks in een keer ‘goed kiest’ een stuk groter.

Kennisontwikkeling
Daarnaast heeft het Technasium ook een ‘hoger doel’. De onderwijsvorm sluit namelijk goed aan bij de ambities die Nederland heeft op het gebied van kennisontwikkeling. De Nederlandse overheid wil graag dat er vanuit het voortgezet onderwijs meer leerlingen doorstromen naar de hogere wetenschappelijke en technologische opleidingen. Op die manier moeten we bij de top van Europa gaan horen als het gaat om innovatie, onderzoek en ontwerpen.

Aanmelden

Leuk dat je voor onze school hebt gekozen!

Aanmelden klas 1 

Mocht je jezelf nog willen aanmelden voor de brugklas mail dan naar m.geboers@doultremontcollege.nl

Voor het aanmeldformulier: pdf-versie.

Aanmeldformulier klas 2
Aanmeldformulier klas 3 en hoger

Vanaf 18 februari 2022 tot en met 8 maart kun je op onze website een digitale aanmelding doen. Na deze aanmelding kies je voor een tijdblok op 7 of 8 maart om in een persoonlijk gesprek met één van onze collega’s je gegevens te controleren, kennis te maken en de aanmelding definitief te maken. Neem naar dit gesprek je POVO-adviesverklaring en je identiteitsbewijs mee.

Wat gebeurt er na aanmelding?
Zodra alle leerlingen zich hebben aangemeld, maken we afspraken met alle leerkrachten van groep 8. We spreken met hen alle aangemelde leerlingen door en bespreken ook het Onderwijskundig Rapport (het POVO-formulier). We wisselen informatie uit (de zogenaamde ‘warme overdracht’).

 • Voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven geldt dat onze school binnen 6 tot 10 weken laat weten of ze worden toegelaten. Word je niet toegelaten dan komt onze school met een voorstel voor een beter passende plek op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met jou en je ouders.

Op 10 mei 2022 versturen wij de uitslag van de toelating naar jou, je ouders en de basisschool. Bij deze post zit ook een formulier waarop je kunt aangeven bij wie je graag in de klas zou willen.

Wanneer worden de nieuwe brugklasleerlingen op onze school ontvangen?
Op dinsdag 21 juni 2022 word jij, samen met al onze nieuwe leerlingen, om 14.00 uur op onze school verwacht. Je maakt dan kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten. Er wordt op die middag ook een pasfoto gemaakt.

Mocht je extra informatie willen of heb je nog vragen, neem dan contact op met Miriam Geboers, afdelingscoördinator klas 1 en 2 (m.geboers@doultremontcollege.nl of via 0416-374448).

 • Klas
 • Klas 1 en 2
 • Klas 3
 • Klas 4 mavo
 • Klas 4 en 5 havo
 • Klas 4 t/m 6 vwo
 • Afdelingscoördinator
 • Mevr. Miriam Geboers
 • Dhr. Niels Boersma
 • Dhr. Niels Boersma
 • Dhr. Eric Gulikers
 • Mevr. Cindy van de Wiel
 • E-mailadres
 • m.geboers@doultremontcollege.nl
 • n.boersma@doultremontcollege.nl
 • n.boersma@doultremontcollege.nl
 • e.gulikers@doultremontcollege.nl
 • c.vandewiel@doultremontcollege.nl

d’Ou mee middagen

Zit je in groep 8 en wil je meer van onze school weten en ervaren hoe het er bij ons op school aan toe gaat? Schrijf je dan via deze link in en kom een middagje meedraaien op onze school!

We organiseren speciaal voor jullie enkele d’Ou mee middagen. Wanneer kom jij?

 • Woensdag 9 december 2020;
 • Woensdag 27 januari 2021;
 • Woensdag 3 februari 2021.
@ Copyright - OMO Scholengroep De Langstraat